Skip to main content

Raporty EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pobierz załącznik

Raport Roczny

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2023.

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2024 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2024 r. opublikowanego raportem EBI 10/2024.

Korekta dotyczy rachunku przepływów pieniężnych, gdzie w wyniku pomyłki błędnie wpisano wartości.

Pobierz załącznik

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Pobierz załącznik

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd spółki SFD SA („Spółka”, „Emitent) niniejszym w załączeniu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za marzec 2024

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za marzec 2024 roku.

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za luty 2024

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za luty 2024 roku.

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za styczeń 2024

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2024 roku.

Pobierz załącznik

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 lutego 2024 roku Zarząd otrzymał od Pana Rafała Zakrzewskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, oświadczenie o jego rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 31 marca 2024 r. Powodem rezygnacji jest podjęcie nowych wyzwań zawodowych.

W następstwie złożonej rezygnacji, mając na względzie owocną współpracę ze Spółką, Zarząd Spółki złożył Panu Rafałowi Zakrzewskiemu propozycję pozostania w relacji ze Spółką na stanowisku Doradcy Zarządu ds. strategii komercyjnej, a Pan Rafał Zakrzewski tę propozycję przyjął.

Pan Rafał Zakrzewski pełnił funkcję Członka Zarządu SFD od czerwca 2022 roku. W tym czasie był odpowiedzialny za strategię e-commerce, internacjonalizację, multikanałową strategię sprzedaży spółki oraz marketing. Obowiązki członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż obejmuje pan Mateusz Pazdan, Prezes Zarządu.

Rezygnacja powyższa nie wpłynie na strategię rozwoju SFD.

Raport miesięczny za grudzień 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2023 roku.

Pobierz załącznik

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd spółki SFD Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 13 lutego 2024 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku

– Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 31 maja 2024 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 9 stycznia 2024 roku Pan Tomasz Piotr Sidewicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SFD SA ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, tj. 9 stycznia 2024 roku.

W dniu 10 stycznia 2024 roku Akcjonariusz, posiadający wszystkie akcje imienne serii A, działając na podstawie §28 ust. 2 Statutu Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce powołał pana Marka Krzemińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – pana Marka Krzemińskiego stanowi Załącznik do niniejszego raportu

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za listopad 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za listopad 2023 roku.

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za październik 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za październik 2023 roku.

Pobierz załącznik

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Pobierz załącznik

Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd SFD S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 października 2023 roku akcjonariusz Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A, na podstawie §39 ust. 2 Statutu SFD S.A. powołał z dniem 5 października 2023 roku do zarządu Spółki panią Natalię Pazdan na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produktu, na wspólną kadencję, trwającą do roku 2025. Powołanie pani Natalii Pazdan do zarządu związane jest z podniesieniem rangi kontroli jakości oraz przyspieszeniem innowacji produktowej Spółki. Pani Natalia Pazdan będzie odpowiadać na poziomie zarządu za rozwój produktów, zamówienia, dział badań i rozwoju oraz kontrolę jakości. Pani Natalia Pazdan pracuje w SFD S.A. od roku 2011, a jej dotychczasowym obszarem obowiązków służbowych był nadzór nad procesami przygotowywania nowych produktów w ofercie Spółki.

Życiorys powołanego członka zarządu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz załącznik


Raport miesięczny za wrzesień 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za wrzesień 2023 roku.

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za sierpień 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2023 roku.

Pobierz załącznik

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI 21/2023 w dniu 14 sierpnia 2023 r.

Korekta dotyczy części opisowej raportu, gdzie w wyniku pomyłki błędnie wpisano wartość EBITDA osiągniętą w danym okresie.

W miejsce podanej w raporcie wartości EBITDA 4.545.211,09 zł powinno widnieć 4.173.576,45 zł.

W pozostałym zakresie Raport Okresowy nie ulega zmianie.

Pełną treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz załącznik

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za lipiec 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2023 roku.

Pobierz załącznik

Raport miesięczny za czerwiec 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2023 roku.

Pobierz załącznik

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 3 lipca 2023 roku Pani Wanda Pazdan – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej SFD SA ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, tj. 3 lipca 2023 roku z powodów zdrowotnych.

W dniu 3 lipca 2023 roku Akcjonariusz, posiadający wszystkie akcje imienne serii A, działając na podstawie §28 ust. 2 Statutu Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce:

1) odwołał pana Ryszarda Pazdana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;

2) powołał pana Ryszarda Pazdana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

3) powołał pana Tomasza Sidewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – pana Tomasza Sidewicza stanowi Załącznik do niniejszego raportu

Pobierz raport

Wejście w życie Warunkowej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 39 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, co stanowiło warunek wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Pana Rafała Zakrzewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (RB ESPI 2/2022 z dnia 22.04.2022 r.).
Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 39 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Po zarejestrowaniu powyższych zmian, § 39 Statutu Spółki brzmi:
㤠39
1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.”

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Pobierz raport

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2022 („Uchwała 6”) oraz uchwałę nr 7 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 7”).

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2022 (tj. za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.) w wysokości 12.537.941,99 zł podzielić w następujący sposób:

1)kwotę 5.285.389,20 zł, tj. 0,12 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:

a)wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 4 stycznia 2023 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok w łącznej kwocie 2.202.245,50 zł, tj. 0,05 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;

b) pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 3.083.143,70 zł, tj. 0,07 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;

2) kwotę 7.252.552,79 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

Na mocy Uchwały 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

1) dzień 7 lipca 2023 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy

2) dzień 14 lipca 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy

Raport miesięczny za maj 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za maj 2023 roku.

Pobierz raport

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Raport Roczny Spółki SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2022.

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Do pobrania


Raport miesięczny za kwiecień 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2023 roku.

Do pobrania


Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o wydaniu Postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 kwietnia 2022 roku o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki, uchwalonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.

Emitent w załączeniu przekazuje treść zmienionego Statutu Spółki.

Do pobrania


Raport miesięczny za marzec 2023

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za marzec 2023 roku.

Do pobrania


Raport miesięczny za luty 2023 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za luty 2023 roku.

Do pobrania


Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.

Do pobrania


Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 13 lutego 2023 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lutego 2023 roku.

Do pobrania


Raport miesięczny za styczeń 2023 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2023 roku.

Do pobrania


Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2023 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku

– Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 31 maja 2023 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Do pobrania


Raport miesięczny za grudzień 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2022 roku.

Do pobrania


Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 22 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 26/2022 z dnia 07.12.2022 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.202.245,50 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,05 zł (pięć groszy) brutto.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 28 grudnia 2022 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 4 stycznia 2023 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.


Raport miesięczny za listopad 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za listopad 2022 roku.

Do pobrania


Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 07.12.2022 r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 2.202.245,50 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i 50/100 groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,05 zł (pięć groszy) brutto.

Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 2.202.245,50 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i 50/100 groszy), przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2021, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30.09.2022 roku, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 28 grudnia 2022 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 4 stycznia 2023 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 wymaga pozytywnej opinii biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.


Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Do pobrania


Raport miesięczny za październik 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za październik 2022 roku.

Do pobrania


Raport miesięczny za wrzesień 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za wrzesień 2022 roku.

Do pobrania

Raport miesięczny za sierpień 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2022 roku.

Do pobrania

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Do pobrania

Raport miesięczny za lipiec 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2022 roku.

Do pobrania

Raport miesięczny za czerwiec 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2022 roku.

Do pobrania

Wejście w życie Warunkowej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 39 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, co stanowiło warunek wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Pana Rafała Zakrzewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki (RB ESPI 2/2022 z dnia 22.04.2022 r.).
Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Do pobrania

Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 39 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Po zarejestrowaniu powyższych zmian, § 39 Statutu Spółki brzmi:
㤠39
1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.”

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Do pobrania

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2021 („Uchwała 5”) oraz uchwałę nr 6 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6”).

Na mocy Uchwały 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 (tj. za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) w wysokości 11.022.744,34 zł podzielić w następujący sposób:

1)kwotę 4.404.491,00 zł, tj. 0,10 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:

a)wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 30 grudnia 2021 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok w łącznej kwocie 1.761.796,40 zł, tj. 0,04 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;

b)pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.642.694,60 zł, tj. 0,06 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;

2) kwotę 6.618.253,34 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

1) dzień 1 lipca 2022 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy

2) dzień 8 lipca 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy

Raport miesięczny za maj 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za maj 2022 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2022 roku.

Raport Roczny Spółki SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2021.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 12.01.2022 niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2021 rok.

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Do pobrania

Raport miesięczny za kwiecień 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2022 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Raport miesięczny za marzec 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za marzec 2022 roku.

Raport miesięczny za luty 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za luty 2022 roku.

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Raport miesięczny za styczeń 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2022 roku.

Raport miesięczny za grudzień 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2021 roku.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 16 maja 2022 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 31 maja 2022 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Do pobrania

Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 21 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 29/2021 z dnia 30.11.2021 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.761.796,40 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 23 grudnia 2021 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 30 grudnia 2021 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.

Raport miesięczny za listopad 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za listopad 2021 roku.

Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 30.11.2021 r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 1.761.796,40 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 40/100 groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.
Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 1.761.796,40 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 40/100 groszy), przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2020, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30.09.2021 roku, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 23 grudnia 2021 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 30 grudnia 2021 roku (dzień wypłaty zaliczki).
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021 wymaga pozytywnej opinii biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Raport miesięczny za październik 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za październik 2021 roku.

Raport miesięczny za wrzesień 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za wrzesień 2021 roku.

Raport miesięczny za sierpień 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2021 roku.

Korekta Raportu Rocznego za 2020 rok

Zarząd SFD S.A. (“Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za 2020 rok, opublikowanego dnia 31.05.2021 raportem EBI nr 11/2021.
Emitent wyjaśnia, że w rachunku przepływów pieniężnych wystąpiły błędy w części dotyczącej “korekt razem” oraz w pozycji „Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)”. Błędy powstały przy konwersji danych z pliku XML zatwierdzonego i zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2020 do formatu XLS a w konsekwencji do PDF, który opublikowano w raporcie EBI nr 11/2021.
Poniżej wykaz korekt:
Jest:
Korekty razem: -4 200 451,73
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 362 395,41zł
Zmiana stanu rezerw -27 554,18
Zmiana stanu zapasów -11 981 901,99
Zmiana stanu należności -1 568 259,83
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 101 992,62
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -132 557,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 7 338 728,39
Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) 223.665,45
Winno być:
Korekty razem: -4 382 202,79
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 362 395,29
Zmiana stanu rezerw -11 730,03
Zmiana stanu zapasów -12 333 811,18
Zmiana stanu należności -1 216 264,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 953 372,47
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -181 598,84
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 7 156 977,34
Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) 41.914,40

Jednocześnie Zarząd SFD S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje sprawozdania finansowego za rok 2020. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych oraz stan gotówki zostały wykazane poprawnie. Korekta nie wpływała również na sprawozdanie finansowe podlegające badaniu przez biegłych rewidentów za rok 2020.

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Raport miesięczny za lipiec 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2021 roku.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21.01.2021 niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2021r.

Poprzednio określona data publikacji na dzień 16 sierpnia 2021 roku zostaje zmieniona na dzień 12 sierpnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku, przekazanych raportem EBI nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie.

Rejestracja zmian Statutu (podwyższenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 29 lipca 2021 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 25 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.219.091 zł i dzielił się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.404.491 zł i dzieli się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciele serii G,
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2021 roku.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku:
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 15 powołało Pana Tomasza Kwintę oraz uchwałą nr 16 Panią Elżbietę Świtek,
2) Akcjonariusz Spółki, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A , działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki powołał: Panią Wandę Pazdan jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Ryszarda Pazdana oraz Panią Katarzynę Borkowską jako Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2020 („Uchwała 5”) oraz uchwałę nr 6 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6”)
Na mocy Uchwały 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 (tj. za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) w wysokości 11.539.180,12 zł podzielić w następujący sposób:
1)kwotę 4.219.091,00 zł, tj. 0,10 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:
a)wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 1.687.636,40 zł, tj. 0,04 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;
b)pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.531.454,60 zł, tj. 0,06 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;
2) kwotę 7.320.089,12 zł na pokrycie straty z lat poprzednich oraz na zwiększenie kapitału zapasowego.

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
1)dzień 7 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
2)dzień 15 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy

Korekta – uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 15/2021

Zarząd SFD S.A., z uwagi na brak załącznika w raporcie bieżącym nr 15/2021, przekazuje korektę raportu wraz z dołączoną treścią uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Do pobrania

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, oferowanych na podstawie Memorandum Informacyjnego, w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 w związku z 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostały opłacone, a emisja została objęta w całości.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 22 czerwca 2021 roku
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 23 czerwca 2021 roku

2. Data przydziału akcji:
Przydział akcji nastąpił w dniu 24 czerwca 2021 roku, w wyniku przyjętych wcześniej zapisów na akcje. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 24 czerwca 2021 roku.

3. Liczba akcji objętych ofertą:
Oferta obejmowała od 1.000.000 (jednego miliona) akcji do 1.854.000 (jednego miliona osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta akcji serii G nie była podzielona na transze. W ramach zapisów na akcje zwykłe na okaziciela serii G nie było redukcji zapisów. Inwestorzy składali zapisy na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu, które otrzymali po zakończeniu budowy księgi popytu na akcje.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej oferty:
Akcje serii G zostały objęte w wyniku oferty publicznej, W ramach oferty zostało objętych 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 5 zł (pięć złotych) za akcję, poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek oferującego.

7. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje Serii G zostały objęte za wkład pieniężny w łącznej wysokości 9.270.000 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek oferującego.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte ofertą w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcji serii G zapisy złożyło 11 (jedenaście) podmiotów.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej oferty w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcje serii G zostały przydzielone łącznie 11 (jedenastu) podmiotom.
10. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmioty, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem.

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły: 528.500,00 zł, w tym
a) przygotowania przeprowadzenia oferty: 427.150,00 zł
b) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 55.000,00 zł
c) promocji oferty 46.350,00 zł

Spółka nie poniosła kosztów wynagrodzenia subemitentów.

Raport miesięczny za maj 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za maj 2021 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Raport Roczny Spółki SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2020.

Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 25 maja 2021 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2021 roku.

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Raport miesięczny za kwiecień 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2021 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Raport miesięczny za marzec 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za marzec 2021 roku.

Raport miesięczny za luty 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za luty 2021 roku.

Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Raport miesięczny za styczeń 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2021 roku.

Zmiana Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd spółki SFD S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11.02.2021 roku podjął uchwałę w sprawie stosowania zasady nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, tj. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
•informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
•zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
•informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Treść przyjętych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect uwzględniających wprowadzone zmiany znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Dobre Praktyki.

Do pobrania

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 17 maja 2021 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Do pobrania

Wydanie przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 23.12.2020 r. przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2020 r., zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niezbędnej do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Spółka informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 24 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Warunki związane z wypłatą zaliczki zostały spełnione.

Do pobrania

Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 21 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 03.12.2020 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 24 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.

Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie o wydaniu sprawozdania z opinii biegłego rewidenta.

Do pobrania

Rejestracja zmian Statutu (obniżenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o powzięciu informacji w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 24 sierpnia 2020 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
Przed rejestracją obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.549.091,00 zł, który dzielił się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.219.091 zł i dzieli się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Do pobrania

Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 3 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy) przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 24 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2020 wymaga pozytywnej opinii biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

Do pobrania

Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 listopada 2020 r., Spółka podpisała Umowę o badanie śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30.09.2020 roku na potrzeby zaliczkowej wypłaty dywidendy. Wybranym biegłym rewidentem jest firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695 Warszawa), przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477.

Do pobrania

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).
Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
1. postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 421.909,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dziesięć groszy) – na wypłatę dywidendy.
2. ustaliło kwotę dywidendy na 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję z łącznej liczby 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.
3. ustaliło dzień 31 sierpnia 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
4. ustaliło dzień 14 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Do pobrania

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
1. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, zostało nabytych 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) w pełni pokrytych Akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy), stanowiących 7,25% udziału w kapitale zakładowym za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 1.485.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zgodnie z § 2 pkt 5) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku, nabyte przez Spółkę akcje zostaną przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć́ w drodze umorzenia dobrowolnego 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku Umorzenie Akcji odbędzie się̨ poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
4. Umorzeniu podlega:
1) 2.289.090 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013,
2) 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013.
5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Do pobrania

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku akcjonariusz Spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A, na podstawie §39 ust. 2 Statutu SFD S.A. powołał z dniem 24 sierpnia 2020 roku do Zarządu Spółki:
– Pana Mateusza Pazdana na stanowisko Prezesa Zarządu,
– Pana Bartosza Koguta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
na nową wspólną kadencję, trwającą 5 lat.
Ponadto w dniu 10 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/08/2020 powołała z dniem 24 sierpnia 2020 roku na nową wspólną kadencję, trzeciego Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji Pana Przemysława Kwiatkowskiego.
Życiorysy powołanych Członków Zarządu stanowią Załączniki do niniejszego raportu.

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Raport Roczny Spółki SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2019.

Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka, Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. została zawarta Umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 2/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka PKF Consult Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Do pobrania

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

SFD: Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2020 roku.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 czerwca 2020 roku.

Do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok oraz raportu rocznego za 2019 rok

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, Emitent wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019 na dzień 29 lipca 2020 roku.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 14 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2020 roku był dzień 15 maja 2020 roku, natomiast terminem publikacji raportu rocznego za rok 2019 był dzień 29 maja 2020 roku.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Do pobrania

Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 29 maja 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Do pobrania

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2019 roku.

Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd SFD Spółka Akcyjna przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2018 – „Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA” z uwagi na załączony niekompletny życiorys zawodowy.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu wraz z oświadczeniami stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd SFD Spółka Akcyjna („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2018 – „Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję” z uwagi na brak załączonych życiorysów wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Korekta raportu nr 3/2016 – Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”) wyjaśnia, iż w treści raportu nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w pkt 3) nastąpiła omyłka pisarska w postaci podania błędnej ilości akcji objętych subskrypcją, tj. wskazano liczbę 16.135.256, gdzie powinna widnieć liczba akcji: 1.010.910.

Do pobrania

Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd SFD Spółka Akcyjna przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2018 – „Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA” z uwagi na brak wszystkich wymogów określonych w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu wraz z oświadczeniami stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd SFD Spółka Akcyjna (“Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2018 – „Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję” z uwagi na brak załączonych życiorysów Członków Rady Nadzorczej. 
Jednocześnie Zarząd zaznacza iż wyżej wymienione życiorysy były cały czas udostępnione na stronie internetowej Emitenta – www.sfdsa.pl.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Raport Roczny Spółki SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2018.

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka, Emitent”), przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku opublikowanego w komunikacie EBI nr 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku. Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem omyłkowej prezentacji wyniku EBITDA za rok 2018, prawidłowa wartość jest wyższa i wynosi 3.544.299,61 zł.

Raport okresowy za IV kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 31 maja 2019 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Do pobrania

Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/12/2018 powołała z dniem 1 stycznia 2019 roku na wspólną kadencję, trzeciego Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji Pana Przemysława Kwiatkowskiego.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Treść uchwał podjętych przez NWZ SFD S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 sierpnia 2018 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 powołało Panią Elżbietę Świtek oraz uchwałą nr 18 powołało Panią Katarzynę Borkowską
oraz
2) Akcjonariusz Spółki, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A , działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki powołał: Ryszarda Pazdana, Wandę Pazdan oraz Tomasza Kwintę
do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Kwinty stanowi załącznik do niniejszego raportu. Życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki w zakładce „ O nas – Władze Spółki” http://sfdsa.pl/wladze-spolki/

Do pobrania

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Skonsolidowany Raport Roczny SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2017.

Raport Roczny Spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2017.

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Do pobrania

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Do pobrania

Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę nr 1/1/2018 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej, w związku z ustąpieniem Pani Anety Kazieczko z członkostwa w Radzie Nadzorczej w czasie trwania kadencji. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki SFD SA działając w oparciu o §28 ust. 6 Statutu dokooptowała Panią Katarzynę Borkowską do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Do pobrania

Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku z uwagi na omyłkowo podane daty publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok.

Z uwagi na powyższe, Spółka podaje ponownie terminy publikacji raportów okresowych. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 1 czerwca 2018 roku
– Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 1 czerwca 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Do pobrania

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 31 maja 2018 roku
– Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 31 maja 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Do pobrania

Podpisanie Umowy z podmiotem uprawnionym do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 grudnia 2017 r., Spółka podpisała Umowę o zbadanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018. Wybranym biegłym rewidentem jest firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695 Warszawa), przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, do zbadania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego spółki SFD S.A. za rok obrotowy 2017 oraz 2018.

Do pobrania

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 listopada 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anety Kazieczko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 roku.

Do pobrania

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 listopada 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anety Kazieczko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 roku.

Do pobrania

Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 17 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę nr 1/10/2017 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej, w związku z ustąpieniem, z powodów osobistych, Pani Marty Trętowskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej w czasie trwania kadencji. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki SFD SA działając w oparciu o §28 ust. 6 Statutu dokooptowała Panią Elżbietę Świtek do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Do pobrania

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki SFD SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd SFD S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2017 roku otrzymał od Pani Marty Trętowskiej informację o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z powodów osobistych.

Do pobrania

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 SFD SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Do pobrania

Treść uchwał podjętych przez ZWZ SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu w załączeniu przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Do pobrania

Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w związku z zakończeniem badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wydaniem przez biegłego opinii oraz raportu z badania, Spółka w ramach uzupełnienia raportu nr 6/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w załączeniu przekazuje:
– Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok
– Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
– Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku
– Opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Ponadto, Emitent informuje, iż przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki nie wpłynęło znacząco na zmianę wyniku finansowego, bilansu, przepływów lub zestawienia zamian w kapitałach.

Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w związku z zakończeniem badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wydaniem przez biegłego opinii oraz raportu z badania, Spółka w ramach uzupełnienia raportu nr 5/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w załączeniu przekazuje:
– Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok
– Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
– Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
– Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Ponadto, Emitent informuje, iż przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Spółki nie wpłynęło znacząco na zmianę wyniku finansowego, bilansu, przepływów lub zestawienia zamian w kapitałach.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Skonsolidowany raport roczny spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”), przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 wraz z skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Emitent informuje, że opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2017 roku. Emitent zwraca uwagę, iż w związku z opóźnieniem w wydaniu opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok zmianie może ulec część prezentowanych danych finansowych. Według Emitenta po badaniu biegłego:

-zmiany mogą nastąpić na skutek konieczności poprawy rezerw lub odpisów aktualizujących majątek spółki,

– po weryfikacji ksiąg i księgowań mogą nastąpić przesunięcia w kosztach, przychodach z uwagi na interpretację przepisów prawa, ujawnieniu nieświadomego błędu ludzkiego,

– mogą nastąpić przesunięcia w pozycjach bilansowych z uwagi na fakt jaśniejszej prezentacji zdarzeń w sprawozdaniu. Może dotyczyć pozycji majątku trwałego, obrotowego, kapitałów, zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych,

– mogą nastąpić zmiany w podstawie opodatkowania z uwagi na podejście do utworzonego aktywa czy rezerwy na odroczony podatek dochodowy,

– mogą nastąpić zmiany w prezentacji danych jednostek powiązanych.

Wszystkie wymienione okoliczności mogą wpłynąć na zmianę wyniku finansowego, bilansu, przepływów lub zestawienia zamian w kapitałach.