Skip to main content

Dywidenda

Intencją Zarządu SFD S.A. jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych, na poziomie nie mniejszym niż 20% zysku netto SFD S.A. za dany rok obrotowy.

Zarząd SFD S.A. dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd będzie uwzględniał między innymi czynniki potrzeb inwestycyjnych oraz płynnościowych.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.