Skip to main content

Struktura
akcjonariatu

Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 4.404.491,00 zł, który dzieli się na:

  1. 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  2. 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  3. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  4. 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  5. 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  6. 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJI (SZT.)UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM (%)
LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW (%)
Mateusz Dominik Pazdan33 581 65476,24%51 081 65483,00%
Pozostali10 463 25623,76%10 463 25617,00%
Suma44 044 910100,00%61 544 910100,00%