Skip to main content

Raporty
ESPI

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu „Spółka, Emitent” informuje, że w dniu 18.06.2024 podjął uchwałę nr 01/06/2024 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu SFD S.A. oraz przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w następujący sposób: Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 544.973,61 złotych słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy, w następujący sposób:

1_ Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 440.449,10 zł słownie: czterysta czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych dziesięć groszy, tj. 0,01 zł słownie: jeden grosz dywidendy przypadającej na jedną akcję

2_ Przeznaczyć kwotę 104.524,51 zł słownie: sto cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pobierz załączniki

Zakończenie publikacji raportów miesięcznych na skutek zmiany Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd spółki SFD SA „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 1 stycznia 2024 r. weszły w życie uchwalone przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, które nie zawierają praktyki publikowania raportów miesięcznych. Nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nie przewiduje możliwości publikacji takich raportów za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji, w tym Elektronicznej Bazy Informacji EBI. Brak jest również innej podstawy prawnej do publikacji raportów miesięcznych.
Zważywszy na powyższe, Spółka informuje, że musi zakończyć publikowanie raportów miesięcznych. Raport opublikowany raportem bieżącym EBI nr 8/2024 był ostatnim opublikowanym przez Emitenta raportem miesięcznym.

Otrzymanie dwóch niezależnych opinii toksykologicznych

Zarząd SFD S.A. “Spółka” informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2023 roku dwóch niezależnych opinii toksykologicznych sporządzonych przez ekspertów toksykologii dotyczących przekroczenia norm zawartości metali ciężkich w kilku partiach produktów zawierających kreatynę, o czym Spółka informowała raportem ESPI 12/2023 w dniu 8 września 2023 r.

Spółka zamówiła niniejsze opinie w celu określenia stopnia ewentualnej szkodliwości dla zdrowia klientów, którzy mogli spożyć dane produkty. Informacje zawarte w ekspertyzach szczegółowo opisują typowe zawartości metali ciężkich spożywanych na co dzień w niektórych produktach spożywczych i odnoszą się do ryzyka potencjalnego wpływu na zdrowie spożycia suplementów diety zawierających kreatynę z przekroczoną normą zawartości metali ciężkich.

Konkluzja wynikająca z powyższych opinii stanowi, że pomimo przekroczenia stężenia zawartości metali ciężkich w kilku partiach produktów, zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, z racji niewielkich dawek suplementów spożywanych przez nabywców, zgodnie z zaleceniami producenta, jest niskie.

W szczególności porównując zawartość rtęci w suplemencie diety SFD Creatine i w produktach z tuńczyka 250 g świeżego fileta lub w dwóch puszkach 120 g odsączonej masy tuńczyka o dopuszczalnym prawnie stężeniu Hg łatwo wyliczyć, że w jednym steku znajduje się tyle rtęci, ile w 200 kapsułkach suplementu. Warto podkreślić, że taka liczba kapsułek to pełne opakowanie przeznaczone aż na 50 dni suplementacji.

Spółka informowała już o prewencyjnych wycofaniach produktów z rynku oraz obecnie współpracuje z Sanepidem i dąży do pełnego wyjaśnienia sytuacji. Jednocześnie podejmowane są szeroko zakrojone inicjatywy mające na celu dalsze podnoszenie standardów kontroli jakości produktów .

Rzeczone opinie stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Otrzymanie informacji o wystąpieniu wady jakościowej w jednej kategorii produktowej SFD SA

Zarząd spółki SFD SA Emitent, Spółka przedstawia poniżej kluczowe wątki w związku z opublikowaną informacją dla klientów Spółki w dniu 7.09.2023:

1. Zarząd otrzymał informację o wystąpieniu wady jakościowej w jednej z partii kreatyn wyprodukowanych przez zewnętrznego dostawcę Spółki.

2. W wyniku badań naszych produktów przeprowadzonych przez Sanepid, w kilku partiach produktów zawierających kreatynę stwierdzono przekroczenie norm zawartości metali ciężkich dopuszczalnych dla suplementów diety.

3. Przyczyną zaistniałego zdarzenia było użycie przez zewnętrznego producenta wadliwego surowca, który okazał się zanieczyszczony mimo posiadania przez producenta certyfikatów poświadczających odpowiednią jakość zastosowanego do produkcji kreatyny surowca.

4. Partie produktów wskazane przez Sanepid zostały natychmiast dobrowolnie wycofane przez spółkę ze sprzedaży, jednocześnie Spółka prowadzi akcję wycofywania z rynku produktów zawierających zanieczyszczoną kreatynę. W tej chwili w sprzedaży dostępne są tylko produkty zawierające kreatynę, co do których istnieje 100% pewność, że są one bezpieczne

5. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo klientów Spółka prewencyjnie wstrzymała sprzedaż wszystkich produktów zawierających kreatynę do momentu przebadania ich przez akredytowane laboratoria.

6. Jako środek zaradczy mający zapobiec w przyszłości podobnym zdarzeniom Spółka prowadzi przegląd i wzmacnia procedury audytu dla swoich dostawców oraz zwiększa środki przeznaczone na badanie i testowanie wszystkich produktów przez niezależne, akredytowane laboratorium.

W odniesieniu do pytań nadsyłanych w dniu dzisiejszym do Spółki, Zarząd SFD S.A. informuje, że, w związku z informacją dla konsumentów opublikowaną przez Spółkę w dniu 7.09.2023r., w strukturze sprzedaży Spółki jest kilka wiodących kategorii produktów, a łącznie Spółka ma w ofercie ponad 8000 SKU. Działania Spółki w obecnej sytuacji prowadzone są w kierunku pełnego przywrócenia do sprzedaży przetestowanych partii kreatyny i sytuacja ta nie będzie miała kluczowego wpływu na wyniki sprzedaży we wrześniu.

Zarząd wyjaśnia, iż wszystkie partie kreatyny są w tej chwili w trybie ciągłym badane oraz przywracane do sprzedaży. Zatem wszystkie partie kreatyny dostępne obecnie do sprzedaży spełniają normy Sanepid. Reakcja Spółki na informację o przekroczonym poziomie rtęci we wskazanym produkcie była natychmiastowa. W trybie natychmiastowym Spółka zawiesiła również współpracę z wytwórcą dostarczającym ten surowiec również do innych odbiorców w Polsce oraz w Europie.

Polityka dywidendowa na lata 2023-2025

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę dotyczącą polityki w zakresie dywidendy na lata 2023-2025. Intencją Zarządu jest przedłużenie dotychczas stosowanej polityki i rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie nie mniejszym niż 20% zysku netto SFD S.A. za dany rok obrotowy.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż pomiędzy Emitentem _”Sprzedająca”_ a Zott Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, _”Kupująca”_ została zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów, objętych księgą wieczystą nr OP1O/00073009/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Umowa została zawarta w związku z warunkową umową sprzedaży, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 6/2023.
Do aktu przedłożono pismo wydane przez Prezydenta Miasta Opola, z którego wynika że Gmina Opole nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie umowy Kupująca zobowiązała się zapłacić Sprzedającej całą cenę sprzedaży w kwocie 1.999.980,00 złotych brutto.

Zawarcie trzech umów nabycia udziałów spółki EXSECUTOR Sp. z o. o.

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zawarciu trzech umów nabycia udziałów spółki EXSECUTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, o następujących parametrach:
1_ w dniu 28.06.2023 r. Emitent nabył od pana Pawła Horodyńskiego 51 udziałów za łączną cenę 3.060,00 zł;
2_ w dniu 12.07.2023 r. Emitent nabył od pana Bartłomieja Trętowskiego 51 udziałów za łączną cenę 3.060,00 zł;
3_ w dniu 11.07.2023 r. Emitent nabył od pana Szymona Pawelca 15 udziałów za łączną cenę 900,00 zł.
Wobec powyższych transakcji, Spółka jest jedynym udziałowcem spółki EXSECUTOR Sp. z o. o., tj. posiada 100% udziałów.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej w Ukrainie

Zarząd SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 17.07.2023 roku rozpoczyna sprzedaż w Ukrainie produktów z oferty Emitenta, za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej. Jest to kolejny, po Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Austrii rynek zagraniczny, na którym Emitent będzie prowadził sprzedaż i marketing w formule wypracowanej i sprawdzonej na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Sprzedaż produktów do klientów w Ukrainie odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2022 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 35.150.000

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.544.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 35.000.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,57%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 56,87%

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 29.06.2023 r. została zawarta pomiędzy Emitentem _”Sprzedająca”_ a Zott Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, _”Kupująca”_ warunkowa umowa sprzedaży działek, objętych księgą wieczystą nr OP1O/00073009/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla których Emitent jest wieczystym użytkownikiem _”Nieruchomość”_.
Sprzedaż Nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że Gmina Opole nie wykona w stosunku do przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego prawa pierwokupu, wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Strony zobowiązują się do zawarcia umowy o przeniesienie prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości najpóźniej w terminie 14 dni, po nieskorzystaniu przez Gminę Opole z prawa pierwokupu.
Strony ustaliły, że w przypadku rezygnacji przez Gminę Opole z prawa pierwokupu, Kupująca zobowiązuje się zapłacić Sprzedającej całą cenę sprzedaży w kwocie 1.999.980,00 złotych brutto, w terminie trzech dni od podpisania umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania do Nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości w Opolu jest elementem przygotowań Spółki do rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji związanej z budową własnego obiektu magazynowego. Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości wraz ze środkami pozyskanymi od inwestorów w roku 2021 w drodze emisji akcji serii G zostaną przeznaczone w całości na zakup gruntu pod niniejsze przedsięwzięcie.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu “Spółka, Emitent” informuje, że w dniu 13.06.2023 podjął uchwałę nr 01/06/2023 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu SFD S.A. oraz przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w następujący sposób:

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 12.537.941,99 złotych słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy, w następujący sposób:

1_ Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 4.404.491,00 zł słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych tj. 0,10 zł słownie: dziesięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
a_wypłacona akcjonariuszom w dniu 4 stycznia 2023 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok w łącznej kwocie 2.202.245,50 zł słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy, tj. 0,05 zł słownie: pięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję,
b_ pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.202.245,50 zł słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy, tj. 0,05 zł słownie: pięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję.
2_ Przeznaczyć kwotę 8.133.450,99 zł słownie: osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

21.05.2023 – Zatwierdzenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu SFD SA

Zarząd spółki SFD SA ”Spółka”, “Emitent” informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2023 r. zatwierdziła uchwałą nr 4/05/2023 w dniu 19 maja 2023 r. przygotowany przez Zarząd Spółki Regulamin Programu Motywacyjnego ”Regulamin” dla Zarządu Spółki. Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Regulamin programu motywującego

17.01.2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej w Austrii

Zarząd SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 06.12.2022 roku rozpoczął sprzedaż w Austrii produktów z oferty Emitenta, za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej. Jest to kolejny, po Czechach, Słowacji, Węgrzech oraz Rumunii rynek zagraniczny, na którym Emitent będzie prowadził sprzedaż i marketing w formule wypracowanej i sprawdzonej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów w Austrii odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu.

Do pobrania

Zawarcie umowy spółki

Zarząd SFD S.A. informuje, iż w dniu 18.11.2022 roku zawarł umowę spółki Green Therapy sp. z o.o. o kapitale zakładowym 5.000 zł, w której objął 71% udziałów. Przedmiotem działalności nowej spółki jest świadczenie telemedycznych porad lekarskich.

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pana Rafała Zakrzewskiego – Wiceprezesa Zarządu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej w Rumunii

Zarząd SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.18.07.2022 roku podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 25.07.2022 roku sprzedaży w Rumunii produktów z oferty Emitenta, za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej. Jest to kolejny, po Czechach, Słowacji i Węgrzech rynek zagraniczny, na którym Emitent będzie prowadził sprzedaż i marketing w formule wypracowanej i sprawdzonej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów w Rumunii odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki SFD S.A. “Spółka” przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2022 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 51.312.765

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.544.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 51.081.654

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,55% Udział w ogólnej liczbie głosów: 83%

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu “Spółka, Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/05/2022 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu SFD S.A. oraz przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w następujący sposób:

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 11.022.744,34 złotych słownie: jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote trzydzieści cztery grosze, w następujący sposób:

1_ Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 4.404.491,00 zł słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych tj. 0,10 zł słownie: dziesięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:

a_wypłacona akcjonariuszom w dniu 30 grudnia 2021 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok w łącznej kwocie 1.761.796,40 zł słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy, tj. 0,04 zł słownie: cztery grosze dywidendy przypadającej na jedną akcję,

b_ pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.642.694,60 zł słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy tj. 0,06 zł słownie: sześć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję.

2_ Przeznaczyć kwotę 6.618.253,34 zł słownie: sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2022 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 51.142.284
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.544.910
1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 51.081.654
Udział w liczbie głosów na NWZ: 99,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 83%

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkowa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członka Zarządu

Zarząd spółki SFD SA “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Rafała Zakrzewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Uchwała ma charakter warunkowy i wejdzie w życie pod warunkiem:
– podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie zmian Statutu w zakresie rozszerzenia do czterech, liczby członków Zarządu Spółki.
– wpisu zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

O ziszczeniu powyższych warunków, Spółka poinformuje opinię publiczną w drodze raportu publicznego oraz wypełni obowiązki wskazane w §3 ust. 1 pkt. 7_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej na Węgrzech

Zarząd SFD S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 roku rozpoczął sprzedaż produktów z oferty Emitenta, za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej na Węgrzech. Jest to trzeci, po Czechach i Słowacji, rynek zagraniczny, na którym Spółka będzie prowadziła sprzedaż i marketing w formule wypracowanej i sprawdzonej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów na Węgrzech odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu. W ocenie Zarządu wydarzenie to długoterminowo będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.

Zawarcie dwóch umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W nawiązaniu do Raportu ESPI nr 16/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 20.12.2021 r. zostały zawarte ostatnie trzy umowy z Panią Mariolą Rozbicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu “Sprzedajaca”.
Przedmiotem umowy są sklepy, prowadzone przez Sprzedającą w następujących lokalizacjach:
– Centrum Handlowe Magnolia Park we Wrocławiu “Sklep 9”,
– Centrum Handlowe Wroclavia we Wrocławiu “Sklep 10”,
– Park Handlowy Bielany we Wrocławiu “Sklep 11”.
Kupujący nabył “Sklep 9”, “Sklep 10” oraz “Sklep 11” za łączną kwotę 300 000 zł brutto, za które to sklepy zapłata nastąpi w ratach.

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego z Panattoni Development Europe sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku, Zarząd SFD S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 2 grudnia 2021 roku Spółka otrzymała podpisany aneks do listu intencyjnego zawartego z Panattoni Development Europe sp. z o.o., dotyczącego zawarcia umowy na wybudowanie na nieruchomości Emitenta budynku magazynowego. W wyniku podpisanego aneksu przedłużono maksymalny termin podpisania umowy na wybudowanie powyższej nieruchomości do dnia 30 października 2022 roku. Nowy termin wynika z przedłużających się procedur administracyjnych w zakresie nabycia jednej z działek przeznaczonych pod budowę magazynu. W opinii Zarządu podpisanie powyższego aneksu nie wpłynie na bieżące funkcjonowanie Spółki oraz nie będzie przeszkodą w prowadzeniu dalszej ekspansji Spółki.

Zawarcie sześciu umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 25.11.2021 r. zostało zawartych pomiędzy Emitentem Kupujący” a Mariolą Rozbicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu “Sprzedająca”, sześć umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umowy te były następstwem zawartej przez Strony w dniu 13 sierpnia 2021 r. Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, o zawarciu której Emitent informował raportem ESPI 16/2021. Przedmiotem umowy są sklepy prowadzone przez Sprzedającą w lokalizacjach: Centrum Handlowe Serenada w Krakowie “Sklep 3”, Galeria Handlowa Sky Tower we Wrocławiu “Sklep 4”, Centrum Handlowe Marino we Wrocławiu “Sklep 5”, Centrum Handlowe Agora w Bytomiu “Sklep 6”, Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu “Sklep 7”, Centrum Handlowe DH Supersam w Katowicach “Sklep 8”, Kupujący nabył “Sklep 3”, “Sklep 4”, “Sklep 5”, “Sklep 6”, “Sklep 7” oraz “Sklep 8” za łączną kwotę 395 000 zł brutto, za które to sklepy zapłata nastąpi w ratach. Odnośnie realizacji Umowy w zakresie pozostałych sklepów wymienionych w raporcie ESPI 16/2021 Spółka będzie informować o dalszych krokach w formie raportów bieżących.

Zawarcie dwóch umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 05.11.2021 r. zostały zawarte pomiędzy Emitentem _‘Kupująca”_ a Mariolą Rozbicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu “Sprzedająca” dwie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do których dnia 13 sierpnia 2021 r. Strony zawarły Przedwstępną warunkową umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa “Umowa”, na którą składa się m.in. sklep prowadzony przez Sprzedającą w Krakowie znajdujący się w Centrum Handlowym “Nowe Czyżyny” w Krakowie “Sklep 1” oraz sklep sklep prowadzony przez Sprzedającą w Krakowie znajdujący się w Galerii Handlowej Auchan w Bronowicach w Krakowie “Sklep 2”, o zawarciu której Emitent informował raportem ESPI 16/2021.

Emitent nabył Sklep 1 za kwotę 50 000 zł brutto, której zapłata nastąpi w ratach.
Emitent nabył Sklep 2 za kwotę 100 000 zł brutto, której zapłata nastąpi również w ratach.

Odnośnie realizacji Umowy w zakresie pozostałych sklepów wymienionych w raporcie ESPI
16/2021 Spółka będzie informować o dalszych krokach w formie raportów bieżących.

Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 14 września 2021 r. otrzymał korektę zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pani Wandy Pazdan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, opublikowanego w raporcie ESPI 20/2021. Pierwotne powiadomienie nie zawierało opisu rodzaju transakcji, tj. nabycia akcji. Treść zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 14 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pani Wandy Pazdan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 13 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pani Wandy Pazdan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 9 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pani Wandy Pazdan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wprowadzenie i notowanie akcji serii G SFD S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki SFD SA _“Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 852/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.854.000 _jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące_ akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki. Jednocześnie w dniu 2 września 2021 r. w odpowiedzi na wniosek Spółki, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wskazanych powyżej akcji serii G. Warunkiem rejestracji akcji serii G jest wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLSFD0000013.

Spółka informuje, iż w dniu 2 września 2021 r. złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Serii G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Emitent zaproponował we wniosku datę 10 września 2021 r. jako pierwszy dzień notowania akcji serii G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej na Słowacji

Zarząd SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31.08.2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 11.10.2021 roku sprzedaży na Słowacji produktów z oferty Emitenta, za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej. Jest to kolejny, po Czechach, rynek zagraniczny, na którym Emitent będzie prowadził sprzedaż i marketing w formule wypracowanej i sprawdzonej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów na Słowacji odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu. W ocenie Zarządu wydarzenie to będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.

Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa SFD S.A.

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 13.08.2021 r. została zawarta pomiędzy Emitentem _‘Kupująca”_ a Mariolą Rozbicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu _”Sprzedająca”_ przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Kupującą 11 sklepów własnych zlokalizowanych w następujących galeriach handlowych: 1_ Wrocław CH Magnolia, 2_ Wrocław CH Wroclavia, 3_ Kraków Galeria Bronowice, 4_ Wrocław CH Bielany, 5_ Katowice CH Supersam, 6_ Sosnowiec CH Plejada, 7_ Wrocław CH Marino 8_ Wrocław Sky Tower 9_ Bytom CH Agora, 10_ Kraków CH Czyżyny oraz 11_ Kraków CH Serenada, w których Sprzedająca prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną suplementów diety oraz zdrowej żywności. Działalność prowadzona w formie Sklepów stanowi wyodrębnioną część przedsiębiorstwa _”Przedmiot umowy”_.

Strony zobowiązały się do zawarcia 11 Umów Sprzedaży Sklepów do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wartość Umów Sprzedaży Sklepów wyniesie 845.000 zł brutto za 11 sklepów.
Powyższa kwota nie zawiera wartości towarów, które zostaną wycenione na dzień zawarcia Umów Sprzedaży Sklepów.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez Pana Mateusza Pazdana

Zarząd SFD S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 4 sierpnia 2021 roku otrzymał od Pana Mateusza Pazdana zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych “Ustawa” o zmianie stanu posiadania w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie rejestracji zmiany Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 25 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisanie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe sp. z o.o.

Zarząd SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 sierpnia 2021 roku otrzymał podpisany list intencyjny, który Emitent zawarł z Panattoni Development Europe sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. List intencyjny podpisany został z uwagi na fakt prowadzenia przez strony negocjacji w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie doprowadzenie przez Panattoni do wybudowania na nieruchomości Emitenta budynku magazynowego. Emitent podejmie ostateczną decyzję dotycząca zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 51.192.284

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 59.690.910

Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 51.081.654
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,78%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 85,58%

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd spółki SFD S.A. informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2021 r., w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie określenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona przez Zarząd w porozumieniu z firmą inwestycyjną Q Securities S.A. i po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, na poziomie 5,00 zł _słownie: pięć złotych_ za akcję.

Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została podjęta przez Zarząd Spółki decyzja o rozpoczęciu oferty publicznej Akcji serii G, oferowanych na podstawie Memorandum Informacyjnego, w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 w związku z 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje nowej emisji oferowane będą w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _Dz.U.UE.L.2017.168.12 z późn. zm._ _”Rozporządzenie Prospektowe”_.

Przedmiotem oferty publicznej będzie nie mniej niż 1.000.000 _jeden milion_ i nie więcej niż 1.854.000 _jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące_ zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.Oferta publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na postawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o Ofercie”_. Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 2.500.000 EUR.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że przeprowadzenie oferty Akcji Serii G zostało powierzone firmie inwestycyjnej Q Securities S.A.

Zarząd Spółki informuje również, że Oferta zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej zgodnie z Uchwałą Emisyjną za pomocą budowania księgi popytu.

Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 6,00 zł _słownie: sześć złotych 0/100_ za jedną Akcję Oferowaną. Cena emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta oraz Firmy Inwestycyjnej.

Przewiduje się, iż przyjmowanie zapisów na Akcje serii G oraz dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych za Akcje serii G nastąpi nie później niż w dniu 23 czerwca 2021 r.

W przypadku powodzenia Oferty Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
natomiast po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Do czasu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej Akcji serii G Spółki w Polsce. Oferta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Memorandum jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach nowej emisji i ich ofercie.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy materiał nie podlega również rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu _”Spółka, Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/06/2021 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu SFD S.A. oraz przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w następujący sposób:

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 11.539.180,12 złotych _słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy_, w następujący sposób:

1_ Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 4.219.091,00 zł _słownie: cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych_ tj. 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
a_wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 1.687.636,40 zł _słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy_, tj. 0,04 zł _słownie: cztery grosze_ dywidendy przypadającej na jedną akcję,
b_ pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.531.454,60 zł _słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy_ tj. 0,06 zł _słownie: sześć groszy_ dywidendy przypadającej na jedną akcję.
2_ Przeznaczyć kwotę 7.320.089,12 zł _słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy_ na pokrycie straty z lat poprzednich oraz na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 25 maja 2021 roku

Zarząd spółki SFD S.A. _“Spółka”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2021 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 51.126.654

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 59.690.910

Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 51.081.654
Udział w liczbie głosów na NWZ: 99,91%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 85,58%

Podpisanie umowy o elastyczny kredyt odnawialny

Zarząd spółki SFD SA (”Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 20 maja 2021 roku została podpisana pomiędzy Emitentem a Bankiem mBank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowa o elastyczny kredyt odnawialny (”Umowa”). Na mocy Umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 5.000.000 zł („Kredyt”) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Kredyt został udostępniony do dnia 30.11.2022 r. Warunki oraz zabezpieczenie Kredytu ustanowiono na zasadach rynkowych.

Podpisanie Aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd spółki SFD SA (”Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach („Bank”) Aneks nr 20 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bieżącym z dnia 11 lutego 2011 roku (”Aneks”). Na mocy Aneksu Bank udzielił Emitentowi zwiększenia kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 8.000.000 zł („Kredyt”) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
Kredyt został udostępniony do dnia 31.03.2022 r. z możliwością wydłużenia terminu spłaty.

Zabezpieczenie Kredytu ustanowiono na zasadach rynkowych.

Emitent podaje powyższą informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie ma ona wpływ na działalność Emitenta

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej w Czechach

Zarząd SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 04.05.2021 roku sprzedaży produktów z oferty Emitenta za pośrednictwem własnej platformy sprzedażowej. Oferta skierowana będzie do konsumentów Republiki Czeskiej. Jest to pierwszy rynek zagraniczny, na którym Emitent będzie prowadził sprzedaż i marketing w formule wypracowanej na rynku polskim. Sprzedaż produktów do klientów Republiki Czeskiej odbywać się będzie bezpośrednio z magazynu Emitenta w Opolu.
W ocenie Zarządu wydarzenie to będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez SFD SA wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązku ujawnienia stanu posiadania.

Zarząd SFD S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_ o zmianie stanu posiadania w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki, uchwalonych w dniu 24 sierpnia 2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez Pana Mateusza Pazdana

Zarząd SFD S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku otrzymał od Pana Mateusza Pazdana zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_ o zmianie stanu posiadania w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki, uchwalonych w dniu 24 sierpnia 2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

Podjęcie decyzji przez Zarząd Spółki o zarekomendowaniu akcjonariuszom podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w 2021 r. oraz zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany GPW

Zarząd spółki pod firmą SFD S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku podjął Uchwałę nr 01/04/2021 w sprawie rekomendowania akcjonariuszom Spółki podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru. Zarząd zakłada, iż w wyniku oferty publicznej zakładane wpływy brutto Spółki lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka lub oferujący zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.
Rekomendacja jest uzasadniona przeprowadzeniem nowych inwestycji w związku z rozwojem Spółki. Intencją Zarządu jest przeprowadzenie oferty akcji w drugiej połowie 2021 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 02/04/2021 w sprawie rekomendowania akcjonariuszom Spółki podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Intencją Zarządu jest przeniesienie notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w pierwszej połowie 2022 r.
Realizacja zamiaru Zarządu określonego w obydwu uchwałach wymagać będzie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki w przedmiotowym zakresie.
O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji oraz procesem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Rejestracja akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd spółki SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2020 roku wpłynęło
do Spółki Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 września 2020
roku o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych
w załączniku do niniejszego raportu.

Przyjęcie polityki dywidendowej Spółki na lata 2020-2022

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. podjął uchwałę dotyczącą polityki w zakresie dywidendy na lata 2020-2022. Intencją Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie nie mniejszym niż 20% zysku netto SFD S.A. za dany rok obrotowy.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 sierpnia 2020 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 35.087.266

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 35.000.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,75%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 55,56%

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę SFD SA w związku z nabyciem akcji własnych

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczby posiadanych przez Spółkę bezpośrednio głosów w Spółce, w związku z nabyciem akcji własnych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Daniela Walendziaka

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku otrzymał
zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(„Ustawa”) od Pana Daniela Walendziaka o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego
bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 28 czerwca 2020 r. Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, przekazuje podsumowanie realizowanego w dniach od 23 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. Skupu Akcji Własnych:
1. Łączna liczba nabytych akcji wynosi 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) i odpowiada 3.300.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2. Nabycie akcji nastąpiło poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem Spółki a Spółką;
3. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 7,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 5,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy), a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych);
5. Jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 0,45 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 1 zostały nabyte za łączną kwotę 1.485.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone.

Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2020 w dniu 23.06.2020 r., Spółka nie nabyła żadnych akcji własnych.

Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.

Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2020 w dniu 23.06.2020 r., Spółka nie nabyła żadnych akcji własnych. Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.

Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2020 w dniu 23.06.2020 r., Spółka nie nabyła żadnych akcji własnych.

Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentu akcji

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” w załączeniu przekazuje Piąte wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.

Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2020 w dniu 23.06.2020 r., Spółka nabyła 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) sztuk akcji własnych za łączną cenę 1.485.000 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku


Zarząd spółki SFD S.A. _”Spółka”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2020 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 51.081.654
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910
1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 51.081.654
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,09%

Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5_ oraz pkt 8_ Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/06/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych spółki SFD S.A.
W ramach realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki nabędzie nie więcej niż 4.000.000 _cztery miliony_ akcji Spółki. Cena nabycia będzie wynosić 0,45 zł _czterdzieści pięć groszy_ za jedną Akcję. Nabywanie Akcji własnych Spółki będzie odbywało się poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych sprzedaży akcji. Program Skupu będzie realizowany od dnia 23 czerwca do dnia 28 czerwca 2020 roku.
Treść Regulaminu Skupu Akcji Własnych spółki SFD S.A. stanowi załącznik niniejszego raportu.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJ

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” w załączeniu przekazuje Czwarte wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI

Zarząd SFD SA „Spółka”, „Emitent” w załączeniu przekazuje Trzecie wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentu akcji

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” w załączeniu przekazuje Drugie wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentu akcji

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) w załączeniu przekazuje Pierwsze wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.

Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii F w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F

Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii F w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 754/2019 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SFD S.A.
Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 8 sierpnia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SFD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSFD0000047”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem „PLSFD0000013”; notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SFD” i oznaczeniem „SFD”.
Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2019 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 564/2019 w sprawie asymilacji akcji serii F z akcjami Spółki będącymi w obrocie.
Treść uchwały KDPW stanowi załącznik do niniejszego raportu
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Wprowadzenie akcji serii F spółki SFD S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 4 lipca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 675/2019 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SFD S.A. Na podstawie § 3 ust. 1 i 2
oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset
dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki SFD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają
one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 51.110.712
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 51.075.360
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,93%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,08%

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 MAR od Pana Mateusza Pazdana – Prezesa Zarządu. Treść zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o. SFD S.A.

Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu _Spółka, Emitent_, niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS powziął w dniu 2
października 2018 roku informację o dokonaniu w dniu 1 października 2018 roku przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Emitenta ze spółką BLACK
MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Emitenta _”Spółka Przejmująca”_ całego majątku spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. _”Spółka Przejmowana 1″_, spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. _”Spółka Przejmowana 2″_ oraz spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. _”Spółka Przejmowana 3″_.
Zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiadała 100 % udziałów w Spółce
Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3, połączenie odbyło się bez
podwyższania kapitału zakładowego, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają
one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 MAR od Pana Mateusza Pazdana – Prezesa Zarządu. Treść zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR od Pana Mateusza Pazdana – Prezesa Zarządu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SFD S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku. SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. _”Spółka”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2018 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 35.000.000
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910
1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ: 35.000.000
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział posiadanych akcji na NWZ w ogólnej liczbie głosów: 55,56%

Drugie Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (Spółka, Emitent), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o drugim Zawiadomieniu Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, spółką BERSERK LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz spółką BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.
Zgodnie z art. 500 § 21 KSH oraz art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej http://www.sfdsa.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 http://www.blackmaster.pl, Spółki Przejmowanej 2 http://berserklabs.com i Spółki Przejmowanej 3 http://www.balancednutrition.pl, począwszy od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r., tj do dnia podjęcia uchwały o połączeniu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia oraz treść uzgodnionego planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

SFD S.A.: Pierwsze Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (Spółka, Emitent), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszym Zawiadomieniu Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, spółką BERSERK LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz spółką BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.
Zgodnie z art. 500 § 21 KSH oraz art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej http://www.sfdsa.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 http://www.blackmaster.pl, Spółki Przejmowanej 2 http://berserklabs.com i Spółki Przejmowanej 3 http://www.balancednutrition.pl, począwszy od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia podjęcia uchwały o połączeniu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia oraz treść uzgodnionego planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 50.955.352
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 50.920.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,93%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 80,90%

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 MAR od Pana Mateusza Pazdana – Prezesa Zarządu. Treść zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zawarcie umowy zamiany SFD S.A.

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku została zawarta przez podmiot zależny od Emitenta – spółkę BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu _”BLACK MASTER”_ a Zott Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu _”Zott Polska”_ Umowa zamiany _”Umowa”_, będąca umową przyrzeczoną do Umowy przedwstępnej zamiany, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016 w dniu 15.12.2016 r. oraz raportem bieżącym nr 2/2017 w dniu 21.06.2017 r.
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Zott Polska na BLACK MASTER prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Opolu o łącznej powierzchni 0,9453 ha _”Nieruchomość A”_, w zamian za co BLACK MASTER przenosi na Zott Polska prawo własności nieruchomości położonej w Opolu o łącznej powierzchni 0,3089 ha _”Nieruchomość B”_.
Strony oświadczyły, że wartość Nieruchomości A wynosi 1.200.000,00 zł netto, a wartość Nieruchomości B wynosi 2.710.000,00 zł netto. Zott Polska zobowiązuje się dokonać dopłaty na rzecz BLACK MASTER kwotę 1.510.000 zł netto plus należny podatek VAT.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Podpisanie Aneksu nr 10 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym SFD S.A.

Temat
Podpisanie Aneksu nr 10 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku został podpisany Aneks nr 10 opatrzony datą 16 marca 2018 roku _”Aneks”_ do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej dnia 18 stycznia 2013 roku _”Umowa”_. Na mocy niniejszego Aneksu Bank Zachodni WBK S.A. _”Bank”_ udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 6.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są:

1_ Gwarancja de minimis do dnia 15 czerwca 2019 roku;
2_ Gwarancja de minimis do dnia 15 czerwca 2018 roku;
3_ Poręczenie wekslowe Prezesa Zarządu Spółki;
4_ Poręczenie Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. do kwoty 1.300.000 zł;
5_ Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych Emitenta, zlokalizowanych w siedzibie Spółki do kwoty nie niższej niż 7.500.000 zł;
6_ Przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zapasów towarów handlowych Emitenta, o których mowa w pkt. 5_ powyżej.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 54.507.865

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 50.870.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 93,33%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 80,76%

2. Akcjonariusz Daniel Walendziak:

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 3.602.513

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,61%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,72%

Zmiana terminu zawarcia umowy przyrzeczonej zamiany nieruchomości

Zarząd SFD S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zmianie uległ termin zawarcia przyrzeczonej umowy zamiany nieruchomości, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 10/2016. Emitent przewiduje, iż ze względu na prowadzone prace remontowe w nieruchomości objętej umową najmu z dnia 15.12.2016r., których ukończenie planowane jest na koniec bieżącego roku, umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej do dnia 31.03.2018 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 10/2016, najpóźniej do dnia 30.06.2017 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zawarcie przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 roku została zawarta przez podmiot zależny od Emitenta – spółkę BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (“BLACK MASTER”) a Zott Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (“Zott Polska”) Umowa przedwstępna zamiany (“Przedwstępna Umowa”).

Przedmiotem Przedwstępnej Umowy jest przeniesienie przez Zott Polska na BLACK MASTER prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Opolu o łącznej powierzchni 0,9453 ha (“Nieruchomość A”), a w zamian za to BLACK MASTER przeniesie na Zott Polska prawo własności nieruchomości położonej w Opolu o łącznej powierzchni 0,3089 ha (“Nieruchomość B”).

Przyrzeczona umowa zamiany zostanie zawarta przez Strony najpóźniej do dnia 30.06.2017 roku po spełnieniu następujących warunków:

a) przedłożenia przez BLACK MASTER dokumentacji technicznej, w tym pozwolenia na użytkowanie budynków położonych na Nieruchomości B,

b) przedłożenia przez BLACK MASTER zgody wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki i przeniesienie zabezpieczenia hipotecznego z Nieruchomości B będącej przedmiotem umowy na Nieruchomość A,

c) przedłożenia przez BLACK MASTER zgody wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki z Nieruchomości B,

d) faktycznego protokolarnego przekazania w najem nieruchomości objętej umową najmu z dnia 15.12.2016r.

Strony oświadczyły, że wartość Nieruchomości A wynosi 1.200.000,00 zł netto, a wartość Nieruchomości B wynosi 2.710.000,00 zł netto. W związku z tym z tytułu zawarcia Przedwstępnej Umowy nastąpi dopłata ze strony Zott Polska na rzecz BLACK MASTER w kwocie 1.510.000 zł netto plus należny podatek VAT, w tym kwota 1.500.000 zł zostanie przekazana przez Zott Polska na rzecz wierzyciela hipotecznego, którym mowa w pkt c powyżej, w celu uregulowania wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a pozostała kwota zostanie przekazana na konto BLACK MASTER.

Strony postanowiły, że po zawarciu przyrzeczonej umowy zamiany, wydanie przedmiotów umowy na rzecz poszczególnych Nabywców nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2017 roku.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8.847.880,97 zł, co stanowi 116% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku _kiedy to przychody wyniosły 7.617.282,19 zł.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 81.575.525,62 zł netto, co stanowi 115 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku kiedy to przychody wyniosły 70.678.229,48 zł.

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.587.675,10 zł, co stanowi 107% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku _kiedy to przychody wyniosły 8 957 344,29 zł.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 72.730.017,06 zł netto, co stanowi 115 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku _kiedy to przychody wyniosły 63 060 685,81 zł.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SFD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 53.676.000
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

Akcjonariusz: Mateusz Pazdan
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 50.870.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 94,77%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 80,76%

Akcjonariusz: Daniel Walendziak
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 2.806.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,23%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,45%

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd SFD S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o ofercie publicznej od Pana Daniela Walendziak. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Daniel Walendziak poinformował, że w dniu 13 czerwca 2016 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy sprzedaży 758.409. akcji serii F z dnia 8 czerwca 2016 roku. W związku z zawarciem umowy jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SFD SA z siedzibą w Opolu, notowanej na rynku NewConnect, zarejestrowanej w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427 (“Spółka”) przekroczył 5%. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku zakupu 758.409 akcji serii F od Pana Mateusza Pazdana, Prezesa Zarządu.

Przed zawarciem transakcji Pan Daniel Walendziak posiadał 2.872.104 akcji, które stanowiły 6,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały Pana Daniela Walendziak do 2.872.104 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,56% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku zawarcia transakcji Pan Daniel Walendziak posiada 3.630.513 akcji, które stanowią 7,98% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniają Pana Daniela Walendziak do wykonywania 3.630.513 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,76% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd SFD S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.2 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej od Pana Mateusza Dominika Pazdana – Prezesa Zarządu Spółki SFD S.A. (dalej: Spółka). Zgodnie z zawiadomieniem Pan Mateusz Dominik Pazdan poinformował, że w związku ze sprzedażą przez niego w dniu 8 czerwca 2016 roku 758.409 akcji spółki SFD SA, niniejszym zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w spółce SFD SA.

Przed w/w zmianą pan Mateusz Dominik Pazdan posiadał 34.128.409 stanowiących 75,02% kapitału zakładowego spółki SFD S.A. uprawniających do 51.628.409 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 81,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym:
16.628.409 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 16.628.409 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 35.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian pan Mateusz Dominik Pazdan posiada 33.370.000 stanowiących 73,36% kapitału zakładowego spółki SFD S.A. uprawniających do 50.870.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 80,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym:
15.870.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 15.870.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 35.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd SFD S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie od Pana Mateusza Dominika Pazdan – Prezesa Zarządu Spółki SFD S.A. (dalej: Spółka). Zgodnie z zawiadomieniem Pan Mateusz Dominik Pazdan poinformował, że w dniu 8 czerwca 2016 roku sprzedał 758.409 akcji serii F Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej po cenie 0,40 zł za akcję. W związku z faktem, iż wartość transakcji dokonanych w 2016 roku, przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Mateusz Dominik Pazdan wypełnił obowiązek wskazany w §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (“Rozporządzenie”).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, Zarząd SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373427 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Głogowskiej 23C z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
13) Wolne wnioski;
14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2016 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2016 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 4023 k.s.h., zatytułowanego “Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sfdsa.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 14 czerwca 2016 roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 4 czerwca 2016 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 15 czerwca 2016 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki SFD S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

10. Udostępnienie dokumentacji.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczana od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.sfdsa.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie uzupełniane i aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.sfdsa.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@sfd.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole od dnia 27 czerwca 2016 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 45.490.910 akcji. Na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 62.990.910 głosów.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd SFD S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Mateusza Dominika Pazdana, Prezesa Zarządu SFD S.A., złożone w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, który poinformował, że w wyniku realizacji jednostkowego prawa poboru akcji serii F nabył łącznie 758.409 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 0,40 zł każda akcja. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Mateusz Dominik Pazdan powziął informację o rejestracji w dniu 12 maja 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego tym samym nabył 758.409 akcji po cenie 0,40 zł za jedną akcję.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, Zarząd SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373427 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 października 2015 roku na godzinę 13.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu
„§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.448.000,10zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.549.091,00zł (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 23 września 2015 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 26 września 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 4023 k.s.h., zatytułowanego “Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sfdsa.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 28 września 2015 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 28 września 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 19 września 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 29 września 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres spółki SFD S.A .
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.sfdsa.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.sfdsa.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@sfd.pl.
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole od dnia 9 października 2015 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 44.480.000. Na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 61.980.000 głosów.
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

Zarząd SFD S.A. informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku byli:

1. Pan Mateusz Pazdan posiadający 33.370.000 akcji stanowiących 91,93 % kapitału na ZWZ, uprawniających do 50.870.000 głosów stanowiących 94,55 % głosów na ZWZ i 82,07 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

2. Pan Daniel Walendziak posiadający 2.930.694 akcji stanowiących 8,07 % kapitału na ZWZ, uprawniających do 2.930.694 głosów stanowiących 5,47 % głosów na ZWZ i 4,73 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba akcji uczestniczący w ZWZ w dniu 30 czerwca 2015 roku wynosiła 36.300.694 i uprawniały one do 53.800.694 głosów .

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 44.480.000 akcji i uprawnia do 61.980.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

30-06-2015Mateusz PazdanPrezes Zarzadu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373427 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu;
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2015 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego “Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sfdsa.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 14 czerwca 2015 roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 4 czerwca 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 15 czerwca 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki SFD S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

10. Udostępnienie dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.sfdsa.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.sfdsa.pl.

III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@sfd.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole od dnia 25 czerwca 2015 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 44.480.000. Na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 61.980.000 głosów.

Zawiadomienie osoby nadzorującej na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd SFD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o zbyciu w 2014 roku przez reprezentowaną przez niego spółkę New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 20.252 akcji Spółki.

Transakcje na podstawie, których spółka New Gym S.A. zbyła akcje SFD SA miały miejsce w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(NewConnect).

Zgodnie z zawiadomieniem dokonano następujących transakcji:

data transakcji rodzaj transakcji wolumen cena
2014-12-09 sprzedaż 2 600 0,61
2014-12-03 sprzedaż 3 000 0,65
2014-11-17 sprzedaż 1 356 0,76
2014-11-14 sprzedaż 2 761 0,75
2014-10-09 sprzedaż 1 600 0,81
2014-10-02 sprzedaż 2 000 0,80
2014-09-18 sprzedaż 100 0,90
2014-08-12 sprzedaż 1 485 0,79
2014-08-07 sprzedaż 2 000 0,85
2014-08-04 sprzedaż 1 700 0,90
2014-07-18 sprzedaż 1 650 0,93

Wartość dokonanych transakcji w 2014 roku nie przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.