Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 4.404.491,00 zł, który dzieli się na:

1)     17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2)     17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3)     2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4)     4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5)     490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6)     1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.)

Udział
w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział
w ogólnej liczbie głosów (%)

Mateusz
Dominik Pazdan

33 581 654

76,24%

51 081 654

83,00%

Pozostali

10 463 256

23,76%

10 463 256

17,00%

Suma

44 044 910

100,00%

61 544 910

100,00%