Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 4.549.091,00 zł, który dzieli się na:

1)     17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2)     17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3)     2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4)     4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5)     2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.)

Udział
w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział
w ogólnej liczbie głosów (%)

Mateusz
Dominik Pazdan

33 581 654

73,82%

51 081 654

81,09%

SFD S.A.

3 300 000

7,25%

3 300 000

5,24%

Pozostali

8 609 256

18,93%

8 609 256

13,67%

Suma

45 490 910

100,00%

62 990 910

100,00%

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA