Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 4.219.091,00 zł, który dzieli się na:

1)     17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2)     17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3)     2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4)     4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5)     490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.)

Udział
w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział
w ogólnej liczbie głosów (%)

Mateusz
Dominik Pazdan

33 581 654

79,59%

51 081 654

85,58%

Pozostali

8 609 256

20,41%

8 609 256

14,42%

Suma

42 190 910

100,00%

59 690 910

100,00%

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA