Zarząd  Spółki :

Mateusz Dominik Pazdan – Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2012 – 2015 Akademia Leona Koźmińskiego, specjalizacja „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
 • 2007 – 2008 Akademia Menedżera Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przebieg kariery zawodowej :

 • 2010 – obecnie SFD S.A., Prezes Zarządu2010 – obecnie SFD S.A., Prezes Zarządu
 • 2012 – obecnie Black Master Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2013 – obecnie SFD – Pharm Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2014 – obecnie Business Consulting Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
 • 2011 – obecnie ATMOTERM S.A., Członek Rady Nadzorczej
 • 2009 – obecnie VIRTUAL Development Sp. j., Współwłaściciel
 • 2000 – 2010 KULTURYSTYKA.PL Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
 • 2008 – 2012 SAS sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2007 – 2009 A&M Pazdan S.C., Współwłaściciel
 • 2003 – 2007 Instytut Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI Sp. z o.o., Współwłaściciel
 • 2002 – 2011 ATMOTERM S.A., Administrator Sieci i serwerów, Pełnomocnik ds. Internetu
 • 1998 – 2001 Atmoterm sp. z o.o., Asystent ds. Informacji w Zakładzie Zarządzania i Ochrony Środowiska, Specjalista ds. Sprzedaży

 

Bartosz Michał Kogut – Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2005 – 2010 Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • 2014 – 2015 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Innowatyka w Przedsiębiorstwie

Przebieg kariery zawodowej :

 • 2006 – 2009 Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, Kierownik ds. sprzedaży
 • 2008 – 2010 Ironmania Bartosz Kogut, Właściciel
 • 2009 – 2010 Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, Dyrektor Zarządzający
 • 2010 – obecnie SFD Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu
 • 2012 – obecnie Black Master Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2013 – obecnie SFD – Pharm Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Ryszard Pazdan- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska, specjalizacja: ciepłownictwo, klimatyzacja, ochrona środowiska.
W 1971 roku ukończył studium „Zarządzanie Przedsiębiorstwami Przemysłowymi” prowadzone przez Ośrodek Postępu Technicznego i Organizacyjnego w Katowicach.
W 1982 r. uzyskał dyplom Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
w Warszawie, specjalność: Ochrona Powietrza.

Pracę rozpoczął w 1969 roku w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach, gdzie stopniowo awansował od asystenta do starszego projektanta ds. inżynierii ciepłowniczej. W 1971 roku objął stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Energetyki Cieplnej w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1975-1980 pełnił funkcję Dyrektora Technicznego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Opolu. Był odpowiedzialny za zarządzanie techniczne w przedsiębiorstwie, nadzorowanie głównych i lokalnych ciepłowni oraz racjonalizację urządzeń ciepłowniczych. Ponadto uczestniczył w opracowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych dla województwa opolskiego i systemu ciepłowniczego dla miast województwa opolskiego (Opole, Strzelce Opolskie, Kluczbork, Nysa) oraz przewodniczył komisji ds. dużych źródeł ciepła (do 30 MW). Jest autorem kilku patentów używanych w hydraulice. W 1980 roku objął stanowisko Dyrektora Naczelnego w Opolskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych.

W 1981 roku założył firmę ATMOTERM, którą z sukcesem zarządza do dnia dzisiejszego.
ATMOTERM SA jest firmą specjalizującą się w tworzeniu profesjonalnych systemów komputerowych w dziedzinie ochrony środowiska oraz konsultingu z zakresu ochrony powietrza, powierzchni ziemii wód, gospodarki odpadami, audytów środowiskowych, ocen oddziaływania na środowiskoi zarządzania ryzykami środowiskowymi.

Jest współtwórcą komputerowego Systemu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi SOZAT. Biegły z listy Ministra OŚZNiL w zakresie prognoz oraz z listy Wojewody w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Przedstawiciel Polski w projekcie PREPARE/
EUREKA. Ekspert III kadencji Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. W trakcie
ponad 25-letniego okresu zarządzania firmą ATMOTERM zrealizował wiele projektów, w tym m.in.:

System Zbywalnych Uprawnień do Emisji oraz pilotowe wdrażanie w Polsce (projekt
PHARE EC/EPP/91/1.2.2) – 1994-1996
Utworzenie Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom (PPC) w ramach współpracy ATMOTERM
i World Environment Center (WEC), Dyrektor Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom – 1996
Holendersko-polski projekt pilotażowy Działań Wspólnej Realizacji (AIJ, Activities Implemented Jointly), w którym zostały zastosowane mechanizmy Ramowej konwencji Narodów zjednoczonych ds. zmian Klimatu i Protokołu z Kioto pn „Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez modernizację systemu ciepłowniczego w mieście Byczyna” – 1997,
Ocena oddziaływania na środowisko autostrady A4 na etapie uzyskania pozwolenia na budowę – 1997
Raport o stanie środowiska miasta Opola – 1997-1998

 

Wanda Pazdan –Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2001 – obecnie
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
2007 – 2011
Założyciel, właściciel i twórca EMI Wanda Pazdan z siedzibą w Opolu
Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, propagowanie i promowanie zrównoważonego rozwoju.
lipiec 2001 – styczeń 2008 Współzałożyciel i Prezes Zarządu
Instytutu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI sp. z o.o.
Zarządzanie przedsiębiorstwem i konsulting (w tym międzynarodowy konsulting) w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Autorka publikacji książkowych.
czerwiec 2001 – lipiec 2001 Prezes Zarządu ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
1992 – 2001
Współzałożyciel, Wiceprezes i Dyrektor Generalny ATMOTERM sp. z o.o. Zarządzanie strategiczne i operacyjne Spółką. Konsulting w ochronie środowiska, w tym międzynarodowy konsulting. Rozwój softwaru.
1989 – 1992
Współwłaściciel, Zastępca dyrektora ATMOTERM s.c. Zarządzanie i rozwój softwaru SOZAT. Lider projektu Poland CORINAIR’90.
1983 – 1989
Kierownik ds rozwoju softwaru
Zakład Ciepłownictwa i Ochrony Środowiska ATMOTERM Ryszard Pazdan. Organizacja działu rozwoju oprogramowania na rzecz zarządzania ochroną środowiska. Pierwsze programy EKOP do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Program do analizy rozprzestrzeniania się hałasu ze źródeł przemysłowych.
1981 – 1985
Założyciel, właściciel.
Pracownia Informatyczna SPECTRUM
1975 – 1981
Główny specjalista ds. oprogramowania
Wojewódzkie Biuro Projektów Komunalnych w Opolu. Zorganizowanie komórki obliczeniowej w biurze projektów na bazie mikrokomputera COMPUCORP. Usługi na rzecz projektantów również z innych biur projektów.

 

Aneta Koba

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu dziedzin prawa: gospodarczego, handlowego, cywilnego, administracyjnego, autorskiego, transportowego, ochrony środowiska, a także w prowadzeniu postępowań sądowych, głównie z zakresu prawa gospodarczego.

Zatrudnienie:

2014 – aktualnie Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Koba Radca prawny, właściciel Kancelarii, Opole
2010 – 2014 ekokancelaria Aneta Mostowska radca prawny z siedzibą w Opolu, radca prawny, właściciel Kancelarii,Kancelaria Prawna Mostowska i Wspólnicy spółka komandytowa z siedziba w Warszawie,Radca prawny, komplementariusz w Spółce,
2007 – 2010 CDM Cybińska Dziadek Mostowska Kancelaria Radców i Adwokatów spółka partnerska z siedzibą w Opolu,Radca prawny, Partner w Spółce,
1999 – 2007 Biuro Prawne LEXIS W. Rudnik i spółka, spółka komandytowa z siedzibą w Opolu,Prawnik, Aplikant radcowski, Radca prawny,

Wykształcenie:

2003 – 2005

2001 – 2002

1994 – 1999

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, aplikacja radcowska, uzyskanie uprawnień radcy prawnego

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa I Administracji, Podyplomowe Studia podatkowe,

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo, Wrocław, tytuł magister prawa.

Uczestnictwo we władzach spółek:

2014 – nadal Prezes Zarządu ENVILEX Sp. z o.o. w Opolu

2008 – 2014 Wiceprezes Zarządu M.A. MOSTOWSKI Sp. z o.o. w Opolu

2003 – 2011 Przewodnicząca Rady Nadzorczej ATMOTERM S.A. w Opolu

Publikacje:

Jest jednym z trzech autorów publikacji pod tytułem Ustawa o odpadach. Komentarz, (seria Krótkie Komentarze Becka) wydanej nakładem Wydawnictwa C.H.Beck, który ukazał się w czerwcu 2014.

 

 

Elżbieta Świtek

Wykształcenie:

1983 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Kierunek : Ekonomika Handlu Zagranicznego
Uzyskany tytuł : magister ekonomii
Szkolenia:
2000 – Negocjacje Menedżerskie
2004 – Specyfika rynku chińskiego
2005 – 2007 – Specyfika rynku rumuńskiego, bułgarskiego , rosyjskiego, ukraińskiego ,
indyjskiego – PARP
– Instrumenty zarządzania ryzykiem w eksporcie – PARP
– Negocjacje – techniki i strategie handlowe
– Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe – AMPE
2011 – Aktualizacja INCOTERMS

Doświadczenie zawodowe:

Od 01.07.2008 do chwili obecnej – PEDMO S.A. – Tychy, Manager ds. Współpracy z Zagranicą –
stanowisko przydzielone w ramach reorganizacji Firmy przy zachowaniu dotychczasowych
obowiązków

2003 – 01.07.2008 PEDMO S.A. – Tychy Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą upoważniony przez
Zarząd do podejmowania w imieniu firmy zobowiązań finansowych i prawnych w ramach
posiadanego pełnomocnictwa z zadaniem samodzielnego zorganizowania i prowadzenia działalności
eksportowo–importowej ,w tym opracowanie strategii marketingowej, badanie rynku, pozyskiwanie
zapytań ofertowych, akwizycja na rynkach zagranicznych i krajowym, negocjowanie i zawieranie
kontraktów z klientami zagranicznymi i krajowymi, monitorowanie dostaw i płatności, finalne
finansowe rozliczenia transakcji.

1983 – 2003 Centrala Handlu Zagranicznego Centrozap, CENTROZAP S.A. – Katowice Handlowiec,
Starszy Handlowiec, Starszy Rzeczoznawca, Ekspert, Starszy Ekspert – Koordynator ds. eksportu
wyrobów hutniczych, odpowiedzialny za: kierowanie zespołem pracowników i organizacją eksportu,
importu wyrobów stalowych i surowców dla branży hutniczej, zawieranie i finalizację kontraktów w
tym rozliczenie finansowe transakcji.

 

Katarzyna Borkowska
Wykształcenie:
Pani Katarzyna Borkowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentką podyplomowych studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Katarzyna Borkowska od listopada 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Doświadczenie zawodowe:

 • Od maja 2017 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady Stolarki
  Budowlanej Ferno S.A.
 • Od sierpnia 2016 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki M4B S.A.
 • Od maja 2016 r. do chwili obecnej – Kurator Sądowy w IV Zespole Kuratorskiej Służby
  Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla
  Warszawy-Woli w Warszawie
 • Od grudnia 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki Eurosnack S.A.
 • Od czerwca 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki New Gym S.A.
 • Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki FX Trade S.A.
 • W okresie od maja 2016 r. do listopada 2017 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Zakłady
  Stolarki Budowlanej Ferno Sp. z o. o.
 • W latach 2015 – 2017 – Prezes Zarządu spółki Even Concept Sp. z o.o.
 • W latach 2015 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej spółki Flucar S.A.
 • W okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2016 r. – Specjalista – samodzielne stanowisko ds.
  organizacyjnych i handlowych w pionie inwestycyjnym w spółce PlastPack Company S.A.
 • W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
 • W latach 2014 – 2017 – Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A.
 • W latach 2014 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.
 • W latach 2013 – 2016 – Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do
  Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
 • W okresie od czerwca 2014 r. do lipca 2015 r. – Członek Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A.
 • W latach 2012 – 2014 – Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o.
 • Od listopada 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prawnika w spółce Corvus Corporate
  Finance Sp. z o.o.
 • W okresie od lutego 2010 r. do października 2011 r. – Prawnik w PROFESSIO Kancelaria
  Prawnicza Kamiński Sp. k.