Zarząd  Spółki :

Mateusz Dominik Pazdan – Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2012 – 2015 Akademia Leona Koźmińskiego, specjalizacja „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
 • 2007 – 2008 Akademia Menedżera Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przebieg kariery zawodowej :

 • 2010 – obecnie SFD S.A., Prezes Zarządu2010 – obecnie SFD S.A., Prezes Zarządu
 • 2012 – obecnie Black Master Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2013 – obecnie SFD – Pharm Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2014 – obecnie Business Consulting Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
 • 2011 – obecnie ATMOTERM S.A., Członek Rady Nadzorczej
 • 2009 – obecnie VIRTUAL Development Sp. j., Współwłaściciel
 • 2000 – 2010 KULTURYSTYKA.PL Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
 • 2008 – 2012 SAS sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • 2007 – 2009 A&M Pazdan S.C., Współwłaściciel
 • 2003 – 2007 Instytut Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI Sp. z o.o., Współwłaściciel
 • 2002 – 2011 ATMOTERM S.A., Administrator Sieci i serwerów, Pełnomocnik ds. Internetu
 • 1998 – 2001 Atmoterm sp. z o.o., Asystent ds. Informacji w Zakładzie Zarządzania i Ochrony Środowiska, Specjalista ds. Sprzedaży

 

Bartosz Michał Kogut – Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2005 – 2010 Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • 2014 – 2015 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Innowatyka w Przedsiębiorstwie

Przebieg kariery zawodowej :

 • 2006 – 2009 Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, Kierownik ds. sprzedaży
 • 2008 – 2010 Ironmania Bartosz Kogut, Właściciel
 • 2009 – 2010 Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, Dyrektor Zarządzający
 • 2010 – obecnie SFD Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu
 • 2012 – obecnie Black Master Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2013 – obecnie SFD – Pharm Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Ryszard Pazdan- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska, specjalizacja: ciepłownictwo, klimatyzacja, ochrona środowiska.
W 1971 roku ukończył studium „Zarządzanie Przedsiębiorstwami Przemysłowymi” prowadzone przez Ośrodek Postępu Technicznego i Organizacyjnego w Katowicach.
W 1982 r. uzyskał dyplom Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
w Warszawie, specjalność: Ochrona Powietrza.

Pracę rozpoczął w 1969 roku w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach, gdzie stopniowo awansował od asystenta do starszego projektanta ds. inżynierii ciepłowniczej. W 1971 roku objął stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Energetyki Cieplnej w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1975-1980 pełnił funkcję Dyrektora Technicznego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Opolu. Był odpowiedzialny za zarządzanie techniczne w przedsiębiorstwie, nadzorowanie głównych i lokalnych ciepłowni oraz racjonalizację urządzeń ciepłowniczych. Ponadto uczestniczył w opracowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych dla województwa opolskiego i systemu ciepłowniczego dla miast województwa opolskiego (Opole, Strzelce Opolskie, Kluczbork, Nysa) oraz przewodniczył komisji ds. dużych źródeł ciepła (do 30 MW). Jest autorem kilku patentów używanych w hydraulice. W 1980 roku objął stanowisko Dyrektora Naczelnego w Opolskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych.

W 1981 roku założył firmę ATMOTERM, którą z sukcesem zarządza do dnia dzisiejszego.
ATMOTERM SA jest firmą specjalizującą się w tworzeniu profesjonalnych systemów komputerowych w dziedzinie ochrony środowiska oraz konsultingu z zakresu ochrony powietrza, powierzchni ziemii wód, gospodarki odpadami, audytów środowiskowych, ocen oddziaływania na środowiskoi zarządzania ryzykami środowiskowymi.

Jest współtwórcą komputerowego Systemu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi SOZAT. Biegły z listy Ministra OŚZNiL w zakresie prognoz oraz z listy Wojewody w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Przedstawiciel Polski w projekcie PREPARE/
EUREKA. Ekspert III kadencji Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. W trakcie
ponad 25-letniego okresu zarządzania firmą ATMOTERM zrealizował wiele projektów, w tym m.in.:

System Zbywalnych Uprawnień do Emisji oraz pilotowe wdrażanie w Polsce (projekt
PHARE EC/EPP/91/1.2.2) – 1994-1996
Utworzenie Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom (PPC) w ramach współpracy ATMOTERM
i World Environment Center (WEC), Dyrektor Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom – 1996
Holendersko-polski projekt pilotażowy Działań Wspólnej Realizacji (AIJ, Activities Implemented Jointly), w którym zostały zastosowane mechanizmy Ramowej konwencji Narodów zjednoczonych ds. zmian Klimatu i Protokołu z Kioto pn „Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez modernizację systemu ciepłowniczego w mieście Byczyna” – 1997,
Ocena oddziaływania na środowisko autostrady A4 na etapie uzyskania pozwolenia na budowę – 1997
Raport o stanie środowiska miasta Opola – 1997-1998

 

Wanda Pazdan –Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2001 – obecnie
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
2007 – 2011
Założyciel, właściciel i twórca EMI Wanda Pazdan z siedzibą w Opolu
Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, propagowanie i promowanie zrównoważonego rozwoju.
lipiec 2001 – styczeń 2008 Współzałożyciel i Prezes Zarządu
Instytutu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI sp. z o.o.
Zarządzanie przedsiębiorstwem i konsulting (w tym międzynarodowy konsulting) w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Autorka publikacji książkowych.
czerwiec 2001 – lipiec 2001 Prezes Zarządu ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
1992 – 2001
Współzałożyciel, Wiceprezes i Dyrektor Generalny ATMOTERM sp. z o.o. Zarządzanie strategiczne i operacyjne Spółką. Konsulting w ochronie środowiska, w tym międzynarodowy konsulting. Rozwój softwaru.
1989 – 1992
Współwłaściciel, Zastępca dyrektora ATMOTERM s.c. Zarządzanie i rozwój softwaru SOZAT. Lider projektu Poland CORINAIR’90.
1983 – 1989
Kierownik ds rozwoju softwaru
Zakład Ciepłownictwa i Ochrony Środowiska ATMOTERM Ryszard Pazdan. Organizacja działu rozwoju oprogramowania na rzecz zarządzania ochroną środowiska. Pierwsze programy EKOP do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Program do analizy rozprzestrzeniania się hałasu ze źródeł przemysłowych.
1981 – 1985
Założyciel, właściciel.
Pracownia Informatyczna SPECTRUM
1975 – 1981
Główny specjalista ds. oprogramowania
Wojewódzkie Biuro Projektów Komunalnych w Opolu. Zorganizowanie komórki obliczeniowej w biurze projektów na bazie mikrokomputera COMPUCORP. Usługi na rzecz projektantów również z innych biur projektów.

 

Aneta Koba

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu dziedzin prawa: gospodarczego, handlowego, cywilnego, administracyjnego, autorskiego, transportowego, ochrony środowiska, a także w prowadzeniu postępowań sądowych, głównie z zakresu prawa gospodarczego.

Zatrudnienie:

2014 – aktualnie Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Koba Radca prawny, właściciel Kancelarii, Opole
2010 – 2014 ekokancelaria Aneta Mostowska radca prawny z siedzibą w Opolu, radca prawny, właściciel Kancelarii,Kancelaria Prawna Mostowska i Wspólnicy spółka komandytowa z siedziba w Warszawie,Radca prawny, komplementariusz w Spółce,
2007 – 2010 CDM Cybińska Dziadek Mostowska Kancelaria Radców i Adwokatów spółka partnerska z siedzibą w Opolu,Radca prawny, Partner w Spółce,
1999 – 2007 Biuro Prawne LEXIS W. Rudnik i spółka, spółka komandytowa z siedzibą w Opolu,Prawnik, Aplikant radcowski, Radca prawny,

Wykształcenie:

2003 – 2005

2001 – 2002

1994 – 1999

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, aplikacja radcowska, uzyskanie uprawnień radcy prawnego

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa I Administracji, Podyplomowe Studia podatkowe,

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo, Wrocław, tytuł magister prawa.

Uczestnictwo we władzach spółek:

2014 – nadal Prezes Zarządu ENVILEX Sp. z o.o. w Opolu

2008 – 2014 Wiceprezes Zarządu M.A. MOSTOWSKI Sp. z o.o. w Opolu

2003 – 2011 Przewodnicząca Rady Nadzorczej ATMOTERM S.A. w Opolu

Publikacje:

Jest jednym z trzech autorów publikacji pod tytułem Ustawa o odpadach. Komentarz, (seria Krótkie Komentarze Becka) wydanej nakładem Wydawnictwa C.H.Beck, który ukazał się w czerwcu 2014.

 

 

Aneta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej

Pani Aneta Kazieczko dołączyła do składu Rady Nadzorczej SFD  S.A. 29 listopada 2011 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Wykształcenie:

Pani Aneta Kazieczko posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na Wydziale Gospodarki Narodowej i Zarządzania, kierunek Bankowość i Finanse (1989-1994). Ponadto Pani Aneta Kazieczko ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodologii Badań Ekonomicznych w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (2001-2003).  Od 2008 roku Pani Aneta Kazieczko jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym CIA – I poziom uzyskanym w Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o. Pani Aneta Kazieczko ukończyła ponadto Warsztaty: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej – Jak budować strategię sukcesu firmy prowadzone przez Francuski Instytut Gospodarki Polska (2008 rok) oraz Szkolenie z zakresu zastosowania MSF/MSSF prowadzone przez BDO Polska (2007 rok). Pani Aneta Kazieczko rozpoczęła również procedurę uzyskiwania uprawnień ACCA w Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o.

Przebieg kariery zawodowej:

Pani Aneta Kazieczko pracowała / pełniła funkcję w:

– w latach 1999 – 2000               Ministerstwo Skarbu Państwa – Konsultant Banku Światowego w zakresie prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa,,

– w latach 2001 – 2002               Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A., – Kierownik Sekcji Rynku Niepublicznego,

– w latach 2002 – 2005               Zelmot S.A., – Doradca Zarządu ds. ekonomicznych,

– w latach 2005-2006                 IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. (obecnie IPO Doradztwo Strategiczne S.A.) – Menedżer finansów rynku kapitałowego,

– w latach 2006, 2008-2010        Chemia Polska Sp. z o.o. (obecnie Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji) –  Dyrektor Biura Finansowo – Księgowego,

– w latach 2007 – 2007               PZU S.A. i PZU Życie S.A – Główny Specjalista w zakresie zarządzania aktywami,

– w latach V.2006 – XI.2007       Kapelanka Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

– w latach VI.2008 – VI.2009       Kapelanka Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

– w latach VI.2009 – XII.2010      Kapelanka Sp. z o.o. w likwidacji – Likwidator,

– w latach III.2011 – obecnie       Skippi Yachts S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach II.2011 – obecnie       European Power Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach II.2011 – obecnie       PlastPack Company S.A., – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach II.2010 – obecnie       SCO-PAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach IV.2010 – III.2011       Gymnasion S.A. w upadłości – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach VIII.2010 – 10.2011     SOL Ventures S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach VIII.2010 – XII.2010    IN POINT S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach VI.2008 – VII.2010      Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PRI BAZALT S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach III.2011 – obecnie       Drewex S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

– w latach VII 2011 – obecnie     3 Space SA – Członek Rady Nadzorczej.