Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 4.549.091,00 zł, który dzieli się na:

1)     17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2)     17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3)     2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4)     4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5)     2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA

Akcjonariusz

Liczba akcji (szt.)

Udział
w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział
w ogólnej liczbie głosów (%)

Mateusz
Dominik Pazdan

33.522.704

73,69%

51.022.704

81,00%

Daniel Walendziak

3 630 513

7,98%

3 630 513

5,76%

Pozostali

8 337 693

18,33%

8 337 693

13,24%

Suma

45 490 910

100,00%

62 990 910

100,00%