Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SFD SA

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 3 lipca 2023 roku Pani Wanda Pazdan – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej SFD SA ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, tj. 3 lipca 2023 roku z powodów zdrowotnych.

W dniu 3 lipca 2023 roku Akcjonariusz, posiadający wszystkie akcje imienne serii A, działając na podstawie §28 ust. 2 Statutu Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce:

1) odwołał pana Ryszarda Pazdana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;

2) powołał pana Ryszarda Pazdana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

3) powołał pana Tomasza Sidewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – pana Tomasza Sidewicza stanowi Załącznik do niniejszego raportu