Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022

Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 22 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 26/2022 z dnia 07.12.2022 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.202.245,50 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,05 zł (pięć groszy) brutto.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 28 grudnia 2022 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 4 stycznia 2023 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.