Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021

Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 21 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 29/2021 z dnia 30.11.2021 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.761.796,40 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 23 grudnia 2021 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 30 grudnia 2021 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.