Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 21 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 03.12.2020 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 24 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.

Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie o wydaniu sprawozdania z opinii biegłego rewidenta.