Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez Pana Mateusza Pazdana

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez Pana Mateusza Pazdana

Zarząd SFD S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 4 sierpnia 2021 roku otrzymał od Pana Mateusza Pazdana zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych “Ustawa” o zmianie stanu posiadania w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie rejestracji zmiany Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 25 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.