Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd SFD S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.2 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej od Pana Mateusza Dominika Pazdana – Prezesa Zarządu Spółki SFD S.A. (dalej: Spółka). Zgodnie z zawiadomieniem Pan Mateusz Dominik Pazdan poinformował, że w związku ze sprzedażą przez niego w dniu 8 czerwca 2016 roku 758.409 akcji spółki SFD SA, niniejszym zawiadamia o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w spółce SFD SA.

Przed w/w zmianą pan Mateusz Dominik Pazdan posiadał 34.128.409 stanowiących 75,02% kapitału zakładowego spółki SFD S.A. uprawniających do 51.628.409 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 81,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym:
16.628.409 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 16.628.409 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 35.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmian pan Mateusz Dominik Pazdan posiada 33.370.000 stanowiących 73,36% kapitału zakładowego spółki SFD S.A. uprawniających do 50.870.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 80,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym:
15.870.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 15.870.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 35.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.