Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SFD S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SFD S.A.

Raport bieżący nr 4/2012

Data sporządzenia: 04.09.2012

Zarząd SFD S.A. informuje, że w dniu 4 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od LST Capital S.A., która poinformowała, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji SFD S.A. dokonanych w dniach od 19 stycznia 2012 roku do dnia 24 sierpnia 2012 roku w trybie sesyjnym w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, LST Capital S.A. sprzedała łącznie 1.368.348 akcji SFD S.A., stanowiących 3,08% kapitału zakładowego oraz 2,21% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i tym samym zmniejszyła stan posiadania głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5%.

Przed ww. zmianą LST Capital S.A. posiadała 4.150.000 akcji Spółki, stanowiących 9,33% w kapitale zakładowym i uprawniających do 4.150.000 głosów, stanowiących 6,70% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku dokonanych transakcji LST Capital S.A. posiada 2.781.652 akcji Spółki, stanowiących 6,25% w kapitale zakładowym i uprawniających do 2.781.652 głosów, stanowiących 4,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, LST Capital S.A. informuje, iż brak jest podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz, że brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały LST Capital S.A. prawo do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.