Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Daniela Walendziaka

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Daniela Walendziaka

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku otrzymał
zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(„Ustawa”) od Pana Daniela Walendziaka o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego
bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.