Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd SFD S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o ofercie publicznej od Pana Daniela Walendziak. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Daniel Walendziak poinformował, że w dniu 13 czerwca 2016 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy sprzedaży 758.409. akcji serii F z dnia 8 czerwca 2016 roku. W związku z zawarciem umowy jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SFD SA z siedzibą w Opolu, notowanej na rynku NewConnect, zarejestrowanej w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427 (“Spółka”) przekroczył 5%. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku zakupu 758.409 akcji serii F od Pana Mateusza Pazdana, Prezesa Zarządu.

Przed zawarciem transakcji Pan Daniel Walendziak posiadał 2.872.104 akcji, które stanowiły 6,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały Pana Daniela Walendziak do 2.872.104 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,56% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku zawarcia transakcji Pan Daniel Walendziak posiada 3.630.513 akcji, które stanowią 7,98% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniają Pana Daniela Walendziak do wykonywania 3.630.513 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,76% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.