Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd SFD S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie od Pana Mateusza Dominika Pazdan – Prezesa Zarządu Spółki SFD S.A. (dalej: Spółka). Zgodnie z zawiadomieniem Pan Mateusz Dominik Pazdan poinformował, że w dniu 8 czerwca 2016 roku sprzedał 758.409 akcji serii F Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej po cenie 0,40 zł za akcję. W związku z faktem, iż wartość transakcji dokonanych w 2016 roku, przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Mateusz Dominik Pazdan wypełnił obowiązek wskazany w §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (“Rozporządzenie”).