Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 29.06.2023 r. została zawarta pomiędzy Emitentem _”Sprzedająca”_ a Zott Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, _”Kupująca”_ warunkowa umowa sprzedaży działek, objętych księgą wieczystą nr OP1O/00073009/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, dla których Emitent jest wieczystym użytkownikiem _”Nieruchomość”_.
Sprzedaż Nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że Gmina Opole nie wykona w stosunku do przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego prawa pierwokupu, wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Strony zobowiązują się do zawarcia umowy o przeniesienie prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości najpóźniej w terminie 14 dni, po nieskorzystaniu przez Gminę Opole z prawa pierwokupu.
Strony ustaliły, że w przypadku rezygnacji przez Gminę Opole z prawa pierwokupu, Kupująca zobowiązuje się zapłacić Sprzedającej całą cenę sprzedaży w kwocie 1.999.980,00 złotych brutto, w terminie trzech dni od podpisania umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania do Nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości w Opolu jest elementem przygotowań Spółki do rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji związanej z budową własnego obiektu magazynowego. Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości wraz ze środkami pozyskanymi od inwestorów w roku 2021 w drodze emisji akcji serii G zostaną przeznaczone w całości na zakup gruntu pod niniejsze przedsięwzięcie.