Zawarcie umowy zamiany SFD S.A.

Zawarcie umowy zamiany SFD S.A.

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku została zawarta przez podmiot zależny od Emitenta – spółkę BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu _”BLACK MASTER”_ a Zott Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu _”Zott Polska”_ Umowa zamiany _”Umowa”_, będąca umową przyrzeczoną do Umowy przedwstępnej zamiany, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016 w dniu 15.12.2016 r. oraz raportem bieżącym nr 2/2017 w dniu 21.06.2017 r.
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Zott Polska na BLACK MASTER prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Opolu o łącznej powierzchni 0,9453 ha _”Nieruchomość A”_, w zamian za co BLACK MASTER przenosi na Zott Polska prawo własności nieruchomości położonej w Opolu o łącznej powierzchni 0,3089 ha _”Nieruchomość B”_.
Strony oświadczyły, że wartość Nieruchomości A wynosi 1.200.000,00 zł netto, a wartość Nieruchomości B wynosi 2.710.000,00 zł netto. Zott Polska zobowiązuje się dokonać dopłaty na rzecz BLACK MASTER kwotę 1.510.000 zł netto plus należny podatek VAT.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.