Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020

Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka, Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. została zawarta Umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 2/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka PKF Consult Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.