Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż pomiędzy Emitentem _”Sprzedająca”_ a Zott Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, _”Kupująca”_ została zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów, objętych księgą wieczystą nr OP1O/00073009/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Umowa została zawarta w związku z warunkową umową sprzedaży, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 6/2023.
Do aktu przedłożono pismo wydane przez Prezydenta Miasta Opola, z którego wynika że Gmina Opole nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie umowy Kupująca zobowiązała się zapłacić Sprzedającej całą cenę sprzedaży w kwocie 1.999.980,00 złotych brutto.