Zawarcie przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości

Zawarcie przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 roku została zawarta przez podmiot zależny od Emitenta – spółkę BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (“BLACK MASTER”) a Zott Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (“Zott Polska”) Umowa przedwstępna zamiany (“Przedwstępna Umowa”).

Przedmiotem Przedwstępnej Umowy jest przeniesienie przez Zott Polska na BLACK MASTER prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Opolu o łącznej powierzchni 0,9453 ha (“Nieruchomość A”), a w zamian za to BLACK MASTER przeniesie na Zott Polska prawo własności nieruchomości położonej w Opolu o łącznej powierzchni 0,3089 ha (“Nieruchomość B”).

Przyrzeczona umowa zamiany zostanie zawarta przez Strony najpóźniej do dnia 30.06.2017 roku po spełnieniu następujących warunków:

a) przedłożenia przez BLACK MASTER dokumentacji technicznej, w tym pozwolenia na użytkowanie budynków położonych na Nieruchomości B,

b) przedłożenia przez BLACK MASTER zgody wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki i przeniesienie zabezpieczenia hipotecznego z Nieruchomości B będącej przedmiotem umowy na Nieruchomość A,

c) przedłożenia przez BLACK MASTER zgody wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki z Nieruchomości B,

d) faktycznego protokolarnego przekazania w najem nieruchomości objętej umową najmu z dnia 15.12.2016r.

Strony oświadczyły, że wartość Nieruchomości A wynosi 1.200.000,00 zł netto, a wartość Nieruchomości B wynosi 2.710.000,00 zł netto. W związku z tym z tytułu zawarcia Przedwstępnej Umowy nastąpi dopłata ze strony Zott Polska na rzecz BLACK MASTER w kwocie 1.510.000 zł netto plus należny podatek VAT, w tym kwota 1.500.000 zł zostanie przekazana przez Zott Polska na rzecz wierzyciela hipotecznego, którym mowa w pkt c powyżej, w celu uregulowania wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a pozostała kwota zostanie przekazana na konto BLACK MASTER.

Strony postanowiły, że po zawarciu przyrzeczonej umowy zamiany, wydanie przedmiotów umowy na rzecz poszczególnych Nabywców nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2017 roku.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.