Zawarcie ostatecznej umowy nabycia udziałów w \”Black Master\” Sp. z o.o.

Zawarcie ostatecznej umowy nabycia udziałów w \”Black Master\” Sp. z o.o.

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 roku Spółka zawarła ostateczną umowę dotyczącą zakupu 500 udziałów o wartości 250.000 zł (100%) w spółce “Black Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 12 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku.

“Black Master” Sp. z o.o. jest właścicielem działki położonej w centrum Opola przy ulicy Głogowskiej nr 23 C o powierzchni 0,3089 ha, zabudowanej dwoma budynkami biurowo – magazynowymi o powierzchni łącznej ok. 1350 m2. Powyższa nieruchomość została wyceniona przez dwóch niezależnych rzeczoznawców metodą dochodową na kwotę 1 869 000 zł oraz porównawczą na kwotę 1 900 000 zł.

Umowa została zawarta z udziałowcami spółki “Black Master” Sp. z o.o. Łączna cena zakupu udziałów wynosi 1.500.000,00 zł. Zapłata za nabyte udziały będzie następować w ratach miesięcznych obejmujących kapitał wraz z należnymi odsetkami liczonymi według stawki WIBOR (1Y) powiększonej o ustaloną marżę. Ostateczna zapłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2027 roku z zastrzeżeniem, że SFD S.A. może dokonać wcześniejszej zapłaty w całości lub części w każdym czasie trwania umowy bez dodatkowych kosztów.

Zabezpieczeniem zapłaty jest hipoteka na w/w nieruchomości ustanowiona na rzecz dotychczasowych udziałowców “Black Master” Sp. z o.o. oraz polisa ubezpieczeniowa wraz z cesją praw z tej polisy.

Zamiarem Zarządu SFD S.A., w związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży, jest przeniesienie siedziby oraz magazynu produktów do nowo nabytej lokalizacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu
  • Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu