Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 marca 2015 roku otrzymała zwrotnie aneks z dnia 13 marca 2015 roku do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A z siedzibą w Katowicach Oddział w Opolu, na mocy którego Bank zwiększył Spółce limit kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln zł.
Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych do kwoty 3 mln zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka umowna do kwoty 3,75 mln zł oraz poręczenie cywilne udzielone przez Mateusza Pazdana.
Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.