Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej z BZ WBK S.A.

Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej z BZ WBK S.A.

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 września 2014 roku Spółka zawarła aneks do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu, na mocy którego Bank zwiększył Spółce limit kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 mln zł.
Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów do kwoty 6 mln zł oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty 8 mln zł z klauzulą wykonalności do 15 grudnia 2017 roku.
Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.