Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, oferowanych na podstawie Memorandum Informacyjnego, w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 w związku z 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostały opłacone, a emisja została objęta w całości.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 22 czerwca 2021 roku
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 23 czerwca 2021 roku

2. Data przydziału akcji:
Przydział akcji nastąpił w dniu 24 czerwca 2021 roku, w wyniku przyjętych wcześniej zapisów na akcje. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 24 czerwca 2021 roku.

3. Liczba akcji objętych ofertą:
Oferta obejmowała od 1.000.000 (jednego miliona) akcji do 1.854.000 (jednego miliona osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta akcji serii G nie była podzielona na transze. W ramach zapisów na akcje zwykłe na okaziciela serii G nie było redukcji zapisów. Inwestorzy składali zapisy na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu, które otrzymali po zakończeniu budowy księgi popytu na akcje.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej oferty:
Akcje serii G zostały objęte w wyniku oferty publicznej, W ramach oferty zostało objętych 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 5 zł (pięć złotych) za akcję, poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek oferującego.

7. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje Serii G zostały objęte za wkład pieniężny w łącznej wysokości 9.270.000 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek oferującego.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte ofertą w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcji serii G zapisy złożyło 11 (jedenaście) podmiotów.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej oferty w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcje serii G zostały przydzielone łącznie 11 (jedenastu) podmiotom.
10. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmioty, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem.

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły: 528.500,00 zł, w tym
a) przygotowania przeprowadzenia oferty: 427.150,00 zł
b) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 55.000,00 zł
c) promocji oferty 46.350,00 zł

Spółka nie poniosła kosztów wynagrodzenia subemitentów.