Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd SFD S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii F i dokonaniu przydziału akcji.
1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 7 grudnia 2015r.; data zakończenia subskrypcji akcji: 30 grudnia 2015.;
2) data przydziału akcji: 14 stycznia 2016
3) liczba akcji objętych subskrypcją: 16.135.256
4) stopa redukcji: 28%
5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.010.910
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,40 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 27 osób w ramach zapisów podstawowych i 11 osób w ramach zapisów dodatkowych
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 27osób w ramach zapisów podstawowych i 11 osób w ramach zapisów dodatkowych
9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 17.328,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 17.328,00 zł ;
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł;
c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 0 zł;
d) promocji oferty: 0 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F
i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.