Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 28 czerwca 2020 r. Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, przekazuje podsumowanie realizowanego w dniach od 23 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. Skupu Akcji Własnych:
1. Łączna liczba nabytych akcji wynosi 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) i odpowiada 3.300.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2. Nabycie akcji nastąpiło poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem Spółki a Spółką;
3. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 7,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 5,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy), a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych);
5. Jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 0,45 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 1 zostały nabyte za łączną kwotę 1.485.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone.