Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji SFD S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji SFD S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 roku Uchwałą nr 15/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyznaczono dzień 9 stycznia 2012 roku jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLSFD0000013”, następujących akcji Spółki:

1) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
2) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
3) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
4) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

Akcje Spółki serii B, C, D i E będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą “SFD” i oznaczeniem “SFD”.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu
Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu