Wydanie przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Wydanie przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 23.12.2020 r. przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2020 r., zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niezbędnej do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Spółka informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 24 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Warunki związane z wypłatą zaliczki zostały spełnione.