Wprowadzenie punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wprowadzenie punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SFD S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku wpłynął do Spółki wniosek od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczący wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt. 13) wyglądać będzie następująco:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
7) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2012 rok;
8 ) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;
9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
11) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki;
12) Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu “NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F;
13) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały:

Uchwała Nr 13
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej Spółki oddelegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w zakresie operacyjnych działań Spółki, w tym do przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki, otrzymują miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 1200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście złotych).

2. Jeżeli wykonywanie stałych czynności nadzorczych w zakresie operacyjnych działań Spółki będzie wykonywane w ramach prowadzonej osobiście przez członka Rady Nadzorczej indywidualnej działalności gospodarczej, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej, powiększane będzie o należny podatek VAT.

3. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 oraz ust. 2 powyżej, wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca, nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Spółkę faktury VAT.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.