Wprowadzenie i notowanie akcji serii G SFD S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Wprowadzenie i notowanie akcji serii G SFD S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki SFD SA _“Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 852/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.854.000 _jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące_ akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki. Jednocześnie w dniu 2 września 2021 r. w odpowiedzi na wniosek Spółki, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wskazanych powyżej akcji serii G. Warunkiem rejestracji akcji serii G jest wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLSFD0000013.

Spółka informuje, iż w dniu 2 września 2021 r. złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Serii G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Emitent zaproponował we wniosku datę 10 września 2021 r. jako pierwszy dzień notowania akcji serii G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.