Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku następującego punktu:

• Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

W związku z powyższym Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Poniżej Zarząd SFD S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany dzień prawa poboru to 20 sierpnia 2015 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekt uchwały.
Załączniki:

;