Wprowadzenie akcji serii F spółki SFD S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

Wprowadzenie akcji serii F spółki SFD S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 4 lipca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 675/2019 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SFD S.A. Na podstawie § 3 ust. 1 i 2
oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset
dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki SFD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają
one znaczący wpływ na działalność Emitenta.