SFD S.A.: Pierwsze Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o.

SFD S.A.: Pierwsze Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (Spółka, Emitent), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszym Zawiadomieniu Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, spółką BERSERK LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz spółką BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.
Zgodnie z art. 500 § 21 KSH oraz art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.sfdsa.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 http://www.blackmaster.pl, Spółki Przejmowanej 2 http://berserklabs.com i Spółki Przejmowanej 3 http://www.balancednutrition.pl, począwszy od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia podjęcia uchwały o połączeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia oraz treść uzgodnionego planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Załączniki: