Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki.

Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została podjęta przez Zarząd Spółki decyzja o rozpoczęciu oferty publicznej Akcji serii G, oferowanych na podstawie Memorandum Informacyjnego, w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 w związku z 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje nowej emisji oferowane będą w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _Dz.U.UE.L.2017.168.12 z późn. zm._ _”Rozporządzenie Prospektowe”_.

Przedmiotem oferty publicznej będzie nie mniej niż 1.000.000 _jeden milion_ i nie więcej niż 1.854.000 _jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące_ zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.Oferta publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na postawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o Ofercie”_. Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 2.500.000 EUR.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że przeprowadzenie oferty Akcji Serii G zostało powierzone firmie inwestycyjnej Q Securities S.A.

Zarząd Spółki informuje również, że Oferta zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej zgodnie z Uchwałą Emisyjną za pomocą budowania księgi popytu.

Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 6,00 zł _słownie: sześć złotych 0/100_ za jedną Akcję Oferowaną. Cena emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta oraz Firmy Inwestycyjnej.

Przewiduje się, iż przyjmowanie zapisów na Akcje serii G oraz dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych za Akcje serii G nastąpi nie później niż w dniu 23 czerwca 2021 r.

W przypadku powodzenia Oferty Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
natomiast po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Do czasu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej Akcji serii G Spółki w Polsce. Oferta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Memorandum jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach nowej emisji i ich ofercie.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy materiał nie podlega również rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.