Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu _”Spółka, Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/06/2021 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu SFD S.A. oraz przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w następujący sposób:

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 11.539.180,12 złotych _słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy_, w następujący sposób:

1_ Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 4.219.091,00 zł _słownie: cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych_ tj. 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
a_wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 1.687.636,40 zł _słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy_, tj. 0,04 zł _słownie: cztery grosze_ dywidendy przypadającej na jedną akcję,
b_ pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.531.454,60 zł _słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy_ tj. 0,06 zł _słownie: sześć groszy_ dywidendy przypadającej na jedną akcję.
2_ Przeznaczyć kwotę 7.320.089,12 zł _słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy_ na pokrycie straty z lat poprzednich oraz na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.