Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu “Spółka, Emitent” informuje, że w dniu 13.06.2023 podjął uchwałę nr 01/06/2023 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu SFD S.A. oraz przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w następujący sposób:

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 12.537.941,99 złotych słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy, w następujący sposób:

1_ Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 4.404.491,00 zł słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych tj. 0,10 zł słownie: dziesięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
a_wypłacona akcjonariuszom w dniu 4 stycznia 2023 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok w łącznej kwocie 2.202.245,50 zł słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy, tj. 0,05 zł słownie: pięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję,
b_ pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.202.245,50 zł słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy, tj. 0,05 zł słownie: pięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję.
2_ Przeznaczyć kwotę 8.133.450,99 zł słownie: osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.