Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu “Spółka, Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/05/2022 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu SFD S.A. oraz przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w następujący sposób:

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 11.022.744,34 złotych słownie: jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote trzydzieści cztery grosze, w następujący sposób:

1_ Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 4.404.491,00 zł słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych tj. 0,10 zł słownie: dziesięć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:

a_wypłacona akcjonariuszom w dniu 30 grudnia 2021 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok w łącznej kwocie 1.761.796,40 zł słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy, tj. 0,04 zł słownie: cztery grosze dywidendy przypadającej na jedną akcję,

b_ pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.642.694,60 zł słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy tj. 0,06 zł słownie: sześć groszy dywidendy przypadającej na jedną akcję.

2_ Przeznaczyć kwotę 6.618.253,34 zł słownie: sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.