Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 39 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Po zarejestrowaniu powyższych zmian, § 39 Statutu Spółki brzmi:
㤠39
1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.”