Rejestracja zmian Statutu (podwyższenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja zmian Statutu (podwyższenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 29 lipca 2021 roku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 25 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.219.091 zł i dzielił się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.404.491 zł i dzieli się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciele serii G,
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja