Rejestracja zmian Statutu (obniżenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rejestracja zmian Statutu (obniżenie kapitału) w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o powzięciu informacji w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 24 sierpnia 2020 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
Przed rejestracją obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.549.091,00 zł, który dzielił się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.219.091 zł i dzieli się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.