Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o. SFD S.A.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o. SFD S.A.

Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu _Spółka, Emitent_, niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS powziął w dniu 2
października 2018 roku informację o dokonaniu w dniu 1 października 2018 roku przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Emitenta ze spółką BLACK
MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Emitenta _”Spółka Przejmująca”_ całego majątku spółki BLACK MASTER Sp. z o.o. _”Spółka Przejmowana 1″_, spółki BERSERK LABS Sp. z o.o. _”Spółka Przejmowana 2″_ oraz spółki BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. _”Spółka Przejmowana 3″_.

Zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiadała 100 % udziałów w Spółce
Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3, połączenie odbyło się bez
podwyższania kapitału zakładowego, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają
one znaczący wpływ na działalność Emitenta.