Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 maja 2016 roku o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2015r z kwoty 4.448.000zł do 4.549.091,00zł, to jest o kwotę 101.091,00zł poprzez emisję 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F wartości nominalnej 0,10 zł oferowanych w ramach oferty zamkniętej z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Po zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.549.091,00zł i dzieli się na:
1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 62.990.910 głosów.