Raport roczny spółki SFD SA

Raport roczny spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”), przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2016 wraz z sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, że opinia i raport z badania sprawozdania finansowego zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2017 roku. Emitent zwraca uwagę, iż w związku z opóźnieniem w wydaniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok zmianie może ulec część prezentowanych danych finansowych. Według Emitenta po badaniu biegłego:
-zmiany mogą nastąpić na skutek konieczności poprawy rezerw lub odpisów aktualizujących majątek spółki,
– po weryfikacji ksiąg i księgowań mogą nastąpić przesunięcia w kosztach, przychodach z uwagi na interpretację przepisów prawa, ujawnieniu nieświadomego błędu ludzkiego,
– mogą nastąpić przesunięcia w pozycjach bilansowych z uwagi na fakt jaśniejszej prezentacji zdarzeń w sprawozdaniu. Może dotyczyć pozycji majątku trwałego, obrotowego, kapitałów, zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych,
– mogą nastąpić zmiany w podstawie opodatkowania z uwagi na podejście do utworzonego aktywa czy rezerwy na odroczony podatek dochodowy,
– mogą nastąpić zmiany w prezentacji danych jednostek powiązanych.

Wszystkie wymienione okoliczności mogą wpłynąć na zmianę wyniku finansowego, bilansu, przepływów lub zestawienia zamian w kapitałach.

Załączniki:

;