Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki

Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5_ oraz pkt 8_ Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/06/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych spółki SFD S.A.
W ramach realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki nabędzie nie więcej niż 4.000.000 _cztery miliony_ akcji Spółki. Cena nabycia będzie wynosić 0,45 zł _czterdzieści pięć groszy_ za jedną Akcję. Nabywanie Akcji własnych Spółki będzie odbywało się poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych sprzedaży akcji. Program Skupu będzie realizowany od dnia 23 czerwca do dnia 28 czerwca 2020 roku.
Treść Regulaminu Skupu Akcji Własnych spółki SFD S.A. stanowi załącznik niniejszego raportu.