Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki SFD SA na kolejną kadencję

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku:
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 15 powołało Pana Tomasza Kwintę oraz uchwałą nr 16 Panią Elżbietę Świtek,
2) Akcjonariusz Spółki, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A , działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki powołał: Panią Wandę Pazdan jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Ryszarda Pazdana oraz Panią Katarzynę Borkowską jako Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.