Polityka dywidendowa na lata 2023-2025

Polityka dywidendowa na lata 2023-2025

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę dotyczącą polityki w zakresie dywidendy na lata 2023-2025. Intencją Zarządu jest przedłużenie dotychczas stosowanej polityki i rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie nie mniejszym niż 20% zysku netto SFD S.A. za dany rok obrotowy.