Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 listopada 2020 r., Spółka podpisała Umowę o badanie śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30.09.2020 roku na potrzeby zaliczkowej wypłaty dywidendy. Wybranym biegłym rewidentem jest firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695 Warszawa), przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477.