Podpisanie Aneksu nr 10 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym SFD S.A.

Podpisanie Aneksu nr 10 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym SFD S.A.

Temat
Podpisanie Aneksu nr 10 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku został podpisany Aneks nr 10 opatrzony datą 16 marca 2018 roku _”Aneks”_ do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej dnia 18 stycznia 2013 roku _”Umowa”_. Na mocy niniejszego Aneksu Bank Zachodni WBK S.A. _”Bank”_ udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 6.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są:

1_ Gwarancja de minimis do dnia 15 czerwca 2019 roku;
2_ Gwarancja de minimis do dnia 15 czerwca 2018 roku;
3_ Poręczenie wekslowe Prezesa Zarządu Spółki;
4_ Poręczenie Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. do kwoty 1.300.000 zł;
5_ Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych Emitenta, zlokalizowanych w siedzibie Spółki do kwoty nie niższej niż 7.500.000 zł;
6_ Przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zapasów towarów handlowych Emitenta, o których mowa w pkt. 5_ powyżej.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.